,, FÓRUM PRE POMOC STARŠÍM ”

  národná sieť, občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.

 

                                                 Kukučínova 5, 971 01 Prievidza, SR                    www.forumseniorov.sk

                                     IČO : 36117102    Email:   forumlubica@zoznam.sk       tel. +42146/5420349

 

                                                                      

 

 

S P R Á V A

 

o plnení prijatých zásad, princípov a konkrétnych úloh Národného programu  ochrany starších ľudí

 

 

            Fórum pre pomoc starším je národná sieť, ktorá bola oficiálne zaregistrovaná v roku 2000. Naša organizácia je jednou z mála ľudsko právnych organizácií na Slovensku, ktorá sa zaoberá ochranou práv starších ľudí, zlepšovaním postavenia a skvalitňovaním života tejto rizikovej skupiny, skvalitňovaním a rozširovaním služieb.

            Naša organizácia môže významnou mierou ovplyvňovať ochranu práv starších občanov, ako i kontrolu dodržiavania zákonov a nariadení v praxi.

            Fórum zrealizovalo celý rad aktivít, ktoré sú v súlade s národným programom na ochranu starších a stalo sa významným subjektom nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

 

Spolupráca Fóra s inými subjektami na Slovensku:

 

-         Fórum spolupracuje s viac ako 100 organizáciami poskytujúcimi služby a pomoc starším

-         V jednotlivých regiónoch Slovenska sme vytvorili aktívne skupiny seniorov

-         Do práce našej organizácie zapájame odborníkov pre túto oblasť

-         Spolupracujeme so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva na rôznych projektoch – diskriminácia starších občanov

 

Spolupráca Fóra so zahraničnými subjektami:

 

-         Od roku 2004 sme členom AGE – európskej platformy seniorov v Bruseli, ktorá združuje najvýznamnejšie organizácie z členských štátov EU

-         Predkladáme návrhy a podnety priamo do Európskej komisie a komunikujeme s týmito organizáciami v zabezpečovaní dôležitých úloh pre zlepšenie postavenia a života seniorov.

-         Zapájame sa do práce odborných skupín EK – predkladáme výsledky našej práce, prieskumov, stretnutí – antidiskriminačnej skupiny, zdravotnej,  skupiny pre služby

-         Sme členom ECEN – európskej siete strednej a východnej Európy

-         Sme členom Help the AGED v Londýne

-         Zúčastnili sme sa medzinárodných konferencií o diskriminácií starších ľudí, kde sme prezentovali  výsledky našej práce a súčasnej situácie postavenia starších ľudí na Slovensku.

 

Podieľali sme sa na Európskych aktivitách a projektoch diskriminácia a chudoba starších v Európe a zúčastnili sme sa rôznych medzinárodných konferencií a stretnutí, kde Fórum bolo aktívnym účastníkom.

 

Ø      svetová konferencia o starnutí v Kodani

Ø      valné zhromaždenie AGE v Bruseli

Ø      medzinárodné stretnutie ECEN a AGE v Litve

Ø      medzinárodná konferencia expertov z krajín EU v Helsinkách

Ø      medzinárodná konferencia v Českej republike – v Prahe

Ø      medzinárodná konferencia v Kolíne

Ø      konferencia ECEN v Kodani, kde Fórum  malo hlavnú prezentáciu o diskriminácii starších občanov a na základe ktorej účastníci diskutovali o hľadaní riešení zlepšenia postavenia starších ľudí v Európe a členských krajinách EU.

 

Činnosť poradensko – informačného centra

 

 

V apríli  2006 bola oficiálne zahájená činnosť Poradensko – informačného centra z celoslovenskou pôsobnosťou. V centre sme poskytovali informácie o nárokoch a právach starších ľudí, poskytovali sme právne a sociálne poradenstvo. Za jeho trvania sme celkom poskytli poradenstvo cca 135 klientom, z toho 60 –tim  právnu pomoc a 75 sociálnu pomoc.

Podnetom k vytvoreniu tohto centra boli poznatky z praxe a zrealizovaných aktivít,  prieskumov a ankiet uskutočnených našim občianskym združením. Starší občania si často nevedia svoje nároky uplatňovať. Starší majú strach v rôznych inštitúciách presadzovať vlastné práva. V našom poradenskom centre mimo pôdy úradov sú občania uvoľnenejší, bez zábran. Naši odborní pracovníci sú empatickí, tým, ktorí potrebujú pomoc poskytujú potrebné informácie a hľadajú vhodné riešenie ich problémov.

V rámci nášho informačného centra spolupracujeme s pobočkami: v Trenčíne, Nové Zámky – Bajč, Slovenské Nové Mesto, Handlová, Trnava.

 

 

Prieskumy Fóra

 

            Prieskum o diskriminácii starších ľudí na vzorke 300 respondentov v rôznych regiónoch Slovenska. Tento prieskum potvrdil, že dochádza k diskriminácii starších ľudí v rôznych oblastiach. Starší občan nemá dostatok príležitosti získať informácie o svojich nárokoch a právach. Taktiež nemá možnosť rovnakého prístupu k službám – dochádza k diskriminácii pri poisťovaní či zabezpečení si vhodných pomôcok  a vecí dennej potreby (vhodná obuv, oblečenie). V spoločnosti dochádza k diskriminačnému prístupu k starším v doprave, službách  a verejnosti.

            Prieskum o postavení pracovníka v sociálnych službách, na základe ktorého môžeme konštatovať, že sociálny pracovník je v posledných tabuľkách mzdového ohodnotenia, čo má za následok, že samotný sociálny pracovník sa stáva sociálne odkázaný a na pokraji chudoby. V mnohých prípadoch mzdové podmienky sú na hranici minimálnej mzdy, čo je nutné riešiť vytvorením statusu sociálneho pracovníka a zlepšením jeho  postavenia, čo môže prispieť i k zlepšenie a skvalitneniu služieb.

            Prieskum o diskriminácii starších ľudí po 50 roku života na trhu práce (na vzorke 250 respondentov). Môžeme konštatovať, že napriek prijatiu antidiskriminačného zákona neustále dochádza k diskriminácii starších ľudí na základe veku, rodu a rasy. Občan už po 40-tom roku života nemá možnosť uplatniť sa na trhu práce a taktiež nemá možnosť vzdelávať sa (zamestnávatelia nemajú záujem rekvalifikovať starších ľudí). Najvyšší počet dlhodobo nezamestnaných je práve z radov starších občanov.

            Vytvorenie databázy – nezamestnaných nad 50 rokov – možnosť spolupráce a vyhľadávania zamestnania v spolupráci s podnikateľskými subjektami.

 

 

 

Aktivity Fóra

 

Workshopy – zrealizovali sme celkom 10 workshopov v regiónoch Slovenska za účelom monitorovania súčasného postavenia starších ľudí. V rámci workshopov sme poskytovali  poradenstvo a informácie o súčasnej legislatíve a možnosti uplatňovania práv v jednotlivých inštitúciách.

Aktívne skupiny seniorov – v rámci Slovenska sme vytvorili v regiónoch aktívne skupiny, s ktorými spolupracujeme na príprave dokumentov a návrhov pre ministerstvá a parlament. Celkom bolo vytvorených 10 pracovných skupín.

Parlament seniorov – v novembri 2006 sa vytvorila základná skupina – 40 seniorov z rôznych regiónov Slovenska na vytvorenie parlamentu seniorov. Cieľom tohto parlamentu je monitorovať a pripravovať návrhy do dôležitých materiálov vlády a parlamentu. Parlament seniorov bude pracovať na základe získaných skúsenosti našich partnerov v Írsku. Pozitívom tejto aktivity je, že starší občania budú mať možnosť aktívnejšie sa zapájať do verejného a spoločenského života a ovplyvňovať svoje postavenie.

Školenie – uskutočnili sa štyri školenia o právach a nárokoch starších ľudí, kde starší získali zručnosti a skúsenosti, ako presadzovať vlastné práva a ako byť aktívnejšími. Starší občan by mal mať záujem sám hľadať riešenie vlastného postavenia a to zapájaním sa do rôznych aktivít a presadzovaním si svojich nárokov a potrieb.

Národná konferencia o ochrane práv starších a práv pracovníkov v sociálnych službách konanej dňa 7.9.2006 za účasti zástupcov organizácií poskytujúcich služby a pomoc starším ľuďom a zástupcov MPSVaR, úradu práce a SNSĽP.

Medzinárodná konferencia „Sociálna exklúzia, diskriminácia a chudoba starších“ v dňoch 19. 10. až 20. 10. 2006  v hoteli LIPA   Bojnice – účastníci z celého Slovenska. Zahraniční hostia z Help the Aged  -  Londýn, Život 90  - Praha, +50  - Poľsko, Gabija – Litva. V rámci konferencie boli prednesené podnetné referáty a konzultované skúsenosti z jednotlivých krajín a na Slovensku. Závery z konferencie sú zakotvené i v materiáloch Help the Aged a AGE Brusel.

Senior roka – po prvý krát v roku 2006 sa uskutočnilo oceňovanie aktívnych seniorov. Cieľom tejto akcie bolo vytvoriť pozitívny obraz  staršieho človeka v spoločnosti, ktorý je prínosom a jej plnohodnotným členom.

Opatrovateľské služby – v rámci aktivačnej činnosti Fórum pre pomoc starším zabezpečovalo opatrovateľské služby pre sociálne odkázaných starších občanov. Do tejto činnosti sa zapájali predovšetkým občania rómskej menšiny, čím sme pomáhali riešiť sociálnu situáciu občanov na hranici chudoby, ale zároveň sme prispeli i k tomu, že títo občania mali možnosť získavať pracovné návyky a zapájať sa do spoločenského a verejného života. Podarilo sa nám, že niektorí sa zaradili do pracovného procesu.

Fórum seniorov – časopis, ktorý vyšiel po prvý krát v septembri minulého roku. V rámci časopisu sme poskytovali občanom dôležité informácie, pozitívne príklady aktívnych seniorov na Slovensku, právne rady a výsledky práce a činnosti Fóra. Tento časopis bol distribuovaný po celom Slovensku v náklade 5000 ks. Časopis mal veľký ohlas vo verejnosti, nielen u starších ľud – existenciou tohto časopisu sa vykryla absencia periodika pre túto skupinu ľudí.

Informačník – o právach a nárokoch starších ľudí, možnosti uplatnenia potrieb – v náklade 500 ks.

Bulletin – vydaný v náklade 1000 ks.

 

 

Spolupráca s médiami

 

         O práci Fóra a jednotlivých aktivitách bolo zrealizovaných niekoľko informácií a uverejnených  v národných a regionálnych médiách a tlači.

            Fórum pre pomoc starším v roku 2006 vytvorilo vlastnú web stránku, na ktorej sú uverejnené dôležité materiály, predkladané správy, výsledky prieskumov a zrealizovaných projektov.

 

Z á v e r

 

            Naša organizácia konštatuje, že v rámci prechodu kompetencii na samosprávu došlo k zhoršeniu poskytovania sociálnych služieb, hlavne ošetrovateľských a opatrovateľských. V mnohých prípadoch došlo k zrušeniu niektorých subjektov, ktoré tieto už roky poskytovali.

            V praxi dochádza k častému porušovaniu zákona pri uplatňovaní na trhu práce zamestnávateľmi, k prepúšťaniu a neprijímaniu do zamestnania na základe veku a rodu. Môžeme povedať, že dochádza k viacnásobnému porušovaniu antidiskriminačného zákona. Súčasné kontroly sú nedostatočné a neúčinné. Navrhujeme postihovať zamestnávateľov porušujúcich antidiskriminačný zákon nielen finančnými pokutami, ale vyvodiť aj trestno právne dôsledky pri jeho porušovaní – prijať vhodnú právnu legislatívu v trestno právnej zodpovednosti zamestnávateľov.

            Vytvoriť podmienky pre zamestnávanie starších občanov, hlavne tých, ktorí sú nezamestnaní dlhodobo. Ak starší dlhšie zotrvá v pracovnom procese, zlepšuje sa jeho situácia, predchádza sa chudobe – lepšia je ich zabezpečenosť v starobe a v prístupe k službám. To má vplyv i na nižšie náklady na zdravotnú a sociálnu starostlivosť, psychický a fyzický stav seniorov.

Nie je dostatočná zodpovednosť rodín pri opatrovaní staršieho rodinného príslušníka – zainteresovať ich možnosťou získania vyššej finančnej podpory pri opatrovaní, čo môže riešiť nedostatok týchto služieb a zotrvanie staršieho občana v domácom prostredí. Vytvoriť legislatívne úpravy a účinnú kontrolu pri porušovaní práv starších rodinnými príslušníkmi a trestno právnu zodpovednosť pri týraní a zneužívaní.

            Nie je rovnaká možnosť a prístup k službám všetkých občanov hlavne sociálne slabších, hlavne v regiónoch južného a východného Slovenska. Je dôležité pre zvýšenie životnej úrovne starších zrovnoprávniť poskytovateľov služieb a vytvoriť možnosť konkurencie v ponuke a kvalite. Je potrebné zmeniť systém úhrad za služby, nakoľko dochádza k veľkým rozdielom medzi poskytovateľmi, ako i občanmi, ktorí sú v jednotlivých zariadeniach umiestnení, čiže dochádza k diskriminácii tých, ktorí sú chudobní. Je dôležité vytvoriť štandardy kvality služieb a následne kontroly všetkých poskytovateľov služieb, aby nedochádzalo k porušovaniu práv staršieho občana.

 

 

Správu spracovala: Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším

 

V Prievidzi 29.01.2007