Senior roka 2006, Bojnický zámok 13.12.2006

Fórum pre pomoc starším-národná sieť uskutočnilo prvý ročník významnej celoslovenskej  akcie - vyhodnotenie ankety ,, SENIOR ROKA´´ nad ktorou prevzala záštitu pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

   *   Nominovaní  *  Vyhodnotenie  *   Príhovor p. Silvie Gašparovičovej   *   Akciu podporili   *

Úvodný príhovor prezidentky Fóra pre pomoc starším, Ľubice Gálisovéj          

              Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, milí priatelia.

                                               Stretávame sa tu v krásnej sále bojnického zámku určite nie náhodou v tomto predvianočnom období. Je to čas plný lásky, porozumenia, obdarovávania tých najbližších, tých ktorých máme radi, čas kedy otvárame svoje srdcia, aby sme rozdávali radosť, prejavovali úctu, poďakovanie i tým na ktorých často zabúdame.

My chceme dnes povedať to zázračné slovko „ďakujem“ a prejaviť veľkú úctu tým, ktorí  sú napriek svojmu veku prínosom pre spoločnosť, ktorí pomáhali nezištne iným, rozdávali seba, lásku, poskytovali starostlivosť a boli oporou tým, ktorí boli odkázaní na pomoc.

Dovolím si pomôcť výrokom významnej svetovej osobnosti pápeža Jána Pavla II. Citujem: „Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku od mladých“.

Tento výrok je veľmi výstižný pre túto dobu a je potrebné ho uvádzať do života.  Tento výrok sa stal mottom práce a činnosti Fóra pre pomoc starším. Snažíme sa nielen pomáhať ľuďom v staršom veku, robiť ich život krajším, ale i poukazovať na to, že je veľa ľudí, v seniorskom veku a robia úžasnú a záslužnú prácu pre spoločnosť. Práve na takýchto ľudí sa zabúda, berieme ich prácu a pomoc za úplne samozrejmú. V spoločnosti skôr prevláda názor, že starší človek je na príťaž, je nepotrebný, vyžaduje len pomoc, vysoké náklady na starostlivosť, dôchodky, neprináša žiaden úžitok. Takýto názor veľmi bolí.

Generálny tajomník OSN Kofi Anan na Svetovej Konferencii pri príležitosti svetového roka starších povedal, je veľmi bohatá spoločnosť, ak využíva múdrosť, skúsenosť starších. Práve starší ľudia sú nositeľmi múdrosti, zručnosti a tradícií. Sú veľkým prínosom vo svete, v spoločnosti, v rodine. Z ich nevyčerpateľných skúsenosti, múdrosti môžeme všetci čerpať a budovať krajší a lepší svet. My chceme byť bohatou spoločnosťou.

Pozrime sa na veľké svetové osobnosti, ako Ján Pavol II., ktorý napriek vysokému veku, chatrnému zdraviu a slabosti ukázal celému svetu, akým veľkým prínosom môže byť i starší človek.  Slabý, chorý precestoval celý svet a šíril  posolstvo lásky a svojou múdrosťou vyzýval národy k znášanlivosti a porozumeniu a určitým spôsobom formoval dejiny sveta. Práve on dokázal zjednotiť ľudí rôznych národov, rasy a vyznania a získal si uznanie významných predstaviteľov štátov, ale i obyvateľov rôznych kútov sveta. Podobne slabá, nenápadná žena Matka Tereza ukázala svetu, že vo vysokom veku dokázala pomáhať tisíckam ľudí v núdzi, vyprovokovala mnohých k prejavom milosrdenstva, lásky slabým, chorým a bezmocným podávala pomocnú ruku  a vybudovala obrovské svetové dielo. Aj na Slovensku žijú veľké osobnosti.

Pri rôznych stretnutiach v regiónoch  sme sa stretli s mnohými úžasnými, obetavými ľuďmi, ktorí nežijú len pre seba, ale ich srdce bije s láskou pre iných, robia veľké veci v mestách, obciach a sú akýmsi motorom, ktorí poháňa iných žiť plnšie, krajšie a z ich práce má úžitok celá spoločnosť.

Z tohto dôvodu vznikla myšlienka zrealizovať toto podujatie Senior roka aby sme  aspoň symbolicky odmenili ľudí, ktorí žijú medzi nami. Uviesť do života slová Kofi Anana a vytvoriť v spoločnosti pozitívny obraz staršieho človeka, ktorí nechce byť príťažou, ale chce pomáhať, tvoriť, rozdávať radosť a lásku.

Dnes sme otvorili prvý ročník „Senior roka“ a založili tradíciu každoročného oceňovania možno úplne jednoduchých, obyčajných ľudí, ktorí žijú medzi nami, ale veľkých svojimi činmi, prácou, veľkých svojim srdcom.

Ohlas na túto anketu bol značný a prekvapilo nás, že nominácie prišli z celého Slovenska. Komisia mala skutočne veľkú úlohu, aby sme vybrali tých najlepších,  pretože všetci nominovaní sú Seniormi roka, všetci si zaslúžia ocenenie. Chceme upozorniť širokú verejnosť, že starší občania sú platnými členmi tejto spoločnosti, prispievajú k jej rozvoju, jej zlepšeniu, skrášleniu a spríjemneniu života nás všetkých a zaslúžia si našu pozornosť. Sú to práve starší ľudia, ste to vy, ktorí ste nositeľmi lásky, obetavosti a ste príkladom pre nás všetkých ako žiť, ako sa vyrovnať často s neprekonateľnými ťažkosťami a predsa sa neustále  posúvať dopredu. Mnohí napriek tomuto  handicapu, vysokému veku, ťažkému zdravotnému postihnutiu ste príkladom životného optimizmu, lásky k životu a k iným.

Toto stretnutie by nás malo zaväzovať nielen dnes, ale počas celého života byť vnímavejšími k ľuďom, ktorí žijú medzi nami v našom okolí. Skúsme všetci otvoriť srdcia pre iných tak ako tieto vzácne osobnosti, ktorí si zaslúžia náš veľký obdiv a úctu. Je skutočne úžasné, ak môžeme nielen brať, ale i dávať.

Priznávam sa, že moje srdce je naplnené radosťou a spokojnosťou, keď sa pozerám na Vás a som hrdá na to, že Vám môžem povedať za mnohých ďakujem.

Odovzdávame Vám dar lásky od nás všetkých, zaželáme  Vám, aby ste vždy dostávali lásku, aby váš život bol plný šťastia, radosti a pokoja, a aby ste ho prežili v kruhu dobrých priateľov a blízkych.

Všetkým tu prítomným prajem krásne, radostné, pokojné a požehnané Vianočné sviatky s úprimným želaním, aby sa vo vašich srdciach narodila Láska.