2012

         Záštitu nad akciou prevzala : VOP JUDr. Jana Dubovcová

                       Minister práce soc. vecí a rodiny JUDr. Ján Richter

 

                      

 

 

                                                              Fotogaléria         Ďaľšie miesta     

Prvé miesto    

Magdaléna Gažová, narodená 13 augusta. 1933 v Žaškove, 79 rokov

Pani Magdaléna je osobnosť, ktorá dokáže stmelovať kolektív, svojou milou a prívetivou povahou si získa každého. Je tolerantná, komunikatívna, dokáže v každej situácií poradiť, pomôcť, zľahčiť napätie. V produktívnom  veku bola učiteľkou so srdiečkom veľkého sociálneho cítenia, čo dokumentuje oslovovanie bývalých žiakov  na ulici, telefonicky alebo aj písomnou formou pri príležitosti sviatku. Okrem vyučovania a učenia v škole prírody, formovala mladú generáciu najmä ako vedúca krúžkov estetického a hudobného zamerania, zborového spevu, nacvičovaním spartakiádnych skladieb atd. Jej život nebola prechádzka ružovou záhradou. Pani Magda s manželom v láske vychovala 4 deti . V posledných rokoch manželovho života mu bola veľkou fyzickou a psychickou oporou. Doopatrovala aj svoju mamičku a aj sestru. Patri medzi najdôležitejšie osobnosti v senior klube Priatelia v Žiline, kde sa podieľa veľkou mierou na všetkých činnostiach klubu. Skrátka pani Magduška, ako ju všetci volajú je človek s veľkým ,,Č,, , ktorý sa dokáže doslova rozdávať a pomáhať všade kde treba. 

Druhé miesto   

Jozef Kanyuk,  narodení 27.5.1946 v Niederhazy, Maďarsko, 66 rokov

Pán Jozef sa venuje Ateliérovej forme  od začiatku 70 rokov. Mimoriadny vplyv na jeho výtvarný prejav má dlhoročný priateľský vzťah s Akademickým maliarom a sochárom Jozefom Maranom z Banskej Štiavnice od ktorého dlhodobo dostáva priateľské odporúčania, rady a odbornú pomoc. O jeho diele sa hovorí že je mimo akýchkoľvek trendov. Klasické,  realistické až archaické zameranie i techniky maľby v jeho zobrazeniach je neraz zakomponované humanistické posolstvo - túžba ľudí rôznych národov po živote v harmónii a vzájomnom porozumení. Táto túžba je vlastná aj jemu samému. Práve z viery že je to možné sa zrodil aj nápad zorganizovať každoročné aukcie obrazov. Je autorom projektu ,, ART FOR HELP" Ako prvý na tento účel daroval niekoľko vlastných diel už v roku 2007. Jeho čin dodnes nasledovali desiatky umelcov. Aukcie vždy koncom roka organizuje občianske združenie FORMICA, ktorého je menovaný spoluzakladateľom. Finančné prostriedky získané vydražením obrazov sa každoročne pred Vianocami dostávajú do rúk sociálne odkázaní občania a to tak že sa nakúpili potravinové poukazy ktoré boli dané do určených rodín.V rámci aktivity ,, MIESTO V DOME" zabezpečujú obedy pre 40 - 50 bezdomovcov. Vianočné večere + balíčky pre deti. Návrhy na rozdelenie finančných prostriedkov................... ART FOR HELP zviditeľňujú aj mladých začínajúcich výtvarníkov. Menovaný zároveň prispieva aj na ochranu životného prostredia. Jeho vášeň k umeniu tak pomáha mnohým ľuďom žiť o čosi lepšie a ľahšie. Je to človek s veľkým srdcom.

Tretie miesto

Karol Seman, je rodákom z Budapešti, 69 rokov)  v roku 1988 zakotvil s rodinou v srdci Vysokých Tatier

Jeho meno sa dostalo do povedomia verejnosti najmä v čase zrodu zoologickej záhrady v Košiciach – Inicioval  založenie občianskeho združenia (OZ) Priatelia a sympatizanti ZOO Košice, ktoré sa významne podieľalo na získavaní finančných prostriedkov na chod  zooparku. Ochrana fauny a flóry a ich propagácia sú mu neustálym zdrojom inšpirácie, a sú prirodzeným zmyslom jeho života. Neuspokojil sa s nadobudnutými skúsenosťami a ako spoluzakladateľ a aktívny člen OZ Zachráňme tatranského kamzíka sa podujal šíriť poznatky sympatickou formou medzi rovesníkmi, mladšími aj najmladšími ročníkmi. „Výchovná činnosť bola po štyri desaťročia súčasťou jeho práce a po odchode do dôchodku sa stretnutia, najmä so žiakmi škôl rôznych v mestách  stali jeho takmer dennou, náplňou,“ na  jeho konte  je za šesť rokov zaslúženého odpočinku poltisícka rôznych aktivít. „Výchovná práca je krásna so všetkými vekovými kategóriami. Zakaždým ho to provokuje k ďalšiemu štúdiu, aj k osobnému odbornému rastu. Teší sa na každú besedu,  Na každú vyslovenú otázku besedníka odpovedá tak dlho, kým neuspokojí jeho zvedavosť,  len do leta tohto roku svoje vedomosti tlmočil na 125 besedách, prednáškach, a stretnutiach so žiakmi ZŠ, stredných škôl a záujemcom z domovov a klubov dôchodcov 1 278 poslucháčom, najmä tým, ktorých ochrana tatranskej prírody zaujíma aktívne.