Názov projektu:

Celoeurópska sieť pre vzdelávanie a zamestnanie starších ľudí

PanEuropean Older People´s Learning and Employment Network

 

                   

                    Projekt sa realizuje s podporou Európskej únie v rámci            

                    Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da

                    Vinci.      

                                                                             

                   

 

Skratka projektu

PEOPLE

 

Partneri

Wise Owls Employment Agency Ltd, Anglicko

Confederacion Espanola de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Španielsko

Gender Studies, o.p.s., Česká republika

Forum pre pomoc starším - národná sieť, Slovensko

Association Chercheurs d'Emploi, Francúzsko

 

POPIS PROJEKTU

Úlohou tohto partnerstva (sieť PEOPLE) je začať proces vytvárania siete najlepších praktík, výskumu, vzdelávania a komunikačného systému medzi partnerskými organizáciami EU, ktoré sa venujú otázkam ageizmu a podporovaniu záujmov starších ľudí v aktívnom veku (50-65) hlavne vo vzťahu k vzdelávaniu, tréningu a zamestnanosti. Toto bude zahŕňať návštevy, workshopy a konferencie, so správami, výskumom a získavaním kontaktov a informácií týkajúcich sa dobrých praktík v týchto oblastiach, vyvinutých členmi s R diseminované online, na ich webstránkach a v tlačenej forme. Cieľom bude vytvoriť, prezentovať, diskutovať a šíriť príklady dobrých praktík vo vzťahu k výskumu, propagácií a rozvoja vekovej rozmanitosti vo vzdelávaní a zamestnaní a prínose starších ľudí v týchto oblastiach, praktický rozvoj odborného školenia, vzdelávacích a learningových programov pre starších ľudí, ako pribrať a udržať a podnietiť zamestnávateľov k účasti na takýchto learningových aktivitách a ako by sa to dalo viesť a integrovať do aktivít zamestnania a samostatne zárobkových činností a job matching. Tým začne proces budovania vzájomnej komunikácie a partnerstva s návštevami a prezentáciami na worskhopoch vedúce k dohodnutému výskumu, informačným kampaniam a súboru materiálov najlepších praktík. Cieľom je umožniť, aby sa z tejto siete PEOPLE vytvorilo plnohodnotné celo európske partnerstvo starších pracujúcich ľudí, s členskými organizáciami, ktoré by skúmali, vytvárali a šírili celoeurópske najlepšie praktiky a zaoberali sa ageizmom spojeným so staršími ľuďmi v aktívnom veku zameriavajúc sa na adresovanie ich potrieb spojených so vzdelávaním, školením a zamestnaním – s dôrazom na tých, ktorí trpia inými exklúziami (národnosť, pohlavie, telesné postihnutie).

 

Ciele a stratégia projektu

i)        vytvoriť celoeurópske partnerstvo prostredníctvom návštev a stretnutí medzi partnermi, 4 workshopov a konferencie, ktoré vytvorí a bude šíriť najlepšie praktiky vo vzťahu k otázkam odborného školenia, edukácie a zamestnania pre starších ľudí v aktívnom veku.

ii)       Vytvoriť, prezentovať a zdieľať výskum a príklady v týchto otázkach

iii)     Vytvoriť úspešné edukačné a informačné kampane na pozdvihnutie povedomia a efektívnu zmenu v správaní medzi zamestnávateľmi, staršími žiakmi a pracovníkmi, ako aj verejnými expertmi na edukáciu a zamestnanie a tvorcami rozhodnutí.

iv)     Založiť a prezentovať knižnicu s materiálmi najlepších praktík a príkladov spojených s náborom, udržaním pracovníkov a vytvorením odborných školení a zamestnania pre starších ľudí (online, prostredníctvom našich webových stránok a vo vytlačenej forme).

 

 

Prezentácie so stretnutia v Prahe     stiahnuť tu..

 

 

 

Prezentácie zo stretnutia v Bojniciach 1-2.3.2012  

 

Zora Bútorová

 

Viliam Páleník

 

Ján Václav

 

 

Fotogaléria zo stretnutia v Bojniciach 1-2.3.2012  

 

 

 

                    Výstupy projektu - Príručky / Project results - Guides

                Lobbying a kampane / Lobbying and Campaigns                                               

                Príručka o školení / Training Guide                                                               

                Príručka pre nezamestnaných seniorov / Unemployed seniors Guide                 

                Príručka pre zamestnávateľov / Employers Guide                                           

                Nahrávka Rádio/Radio -Record