Uverejnené v roku 1999 Prieboj č.26
 

 

Fórum pomoci v starobe je tu pre všetkých

Vláda Slovenskej republiky si okrem iných priorít dala za cieľ všestranne rozvíjať občiansku spoločnosť. Vo svojom programovom vyhlásení si dala záväzok, že vytvorí legislatívne a organizáčné podmienky na posilnenie a rozvoj občianskych iniciatív a bude podporovať vytvorenie partnerských vzťahov s občianskym sektorom na všetkých úrovniach správy vecí verejných. K týmto iniciatívam celkom iste patria aj tie, ktoré sa venujú svojou činnosťou najstaršej generácií nižších spoluobčanov.  práve táto generácia je v našich podmienkach najviac sociálne postihnutá a nachádza sa na okraji záujmu spoločnosti a rodín, hoci je to nepochopiteľné, pretože staroba sa dotýka rovnako nás všetkých.Človek v pokročilejšom veku je čím ďalej, tým viac,,štedro obdarovaný´´ nevšímavosťou a prejavmi v situáciách, keď si uvedomuje, že je na obtiaž. Na podporu a pomoc občanov v seniorskom veku vznikla už v r. 1992 humanitno-charitatívna spoločnosť BENEFÍCIUM so sídlom v Prievidzi, rozvíjajúca miestne a regionálne aktivity, ktoré postupom času prerástli do

v Londýne, ktorá zastrešuje organizácie so zameraním na pomoc v starobe v celosvetovom meradle. Na konferencií, ktorá sa v uplynulých dňoch uskutočnila, bol prítomný aj predstaviteľ HAI Paul Hinkliff, ktorý nám poskytol výdatnú metodickú pomoc. Národná sieť Fórum pomoci v starobe má za cieľ vytvoriť dynamickú spoluprácu medzi organizáciami, špecializujúcimi sa na pomoc starším a tým, ktorí ich opatrujú. Prostredníctvom poskytovania informácií, rozvoja zručnosti a obhajovania záujmov jednotlivých členských organizácií sa snaží hľadať také modely riešenia vyskytujúcich sa problémov, ktoré by jednoznačne prispeli k zlepšovaniu situácie našich starších spoluobčanov.´´

celoslovenskej pôsobnosti. V januári 1999 začalo Benefícium s tvorbou národnej siete organizácií, pracujúcich pre a so staršími občanmi. Vzniknutý projekt má názov Fórum pomoci  v starobe a jednou z jeho prvých základných úloh je zmapovať potreby a situáciu v už existujúcich organizáciach. Tomuto cieľu sa významnou mierou snažila pomôcť dvojdňová konferencia zástupcov spomínaných organizácií z celého Slovenska, ktorá sa konala 18. a 19. júna 1999 v priestoroch bojnického hotela Régia. Konferecia bola prvou svojho druhu nielen na Slovensku, ale i v krajinách bývalého východného bloku. Jej zorganizovanie bolo prijaté s neobyčajným nadšením a podporou. Na základné ciele a východiská konferencie, na ktorej sa zúčastnila aj vedúca  odboru sociálnej pomoci MPSVaR SR Ing. Viera Tomanová a pracovníčka  toho istého ministerstva Ing. Helena Kupcová, ako aj poslanec NR SR z regiónu hornej Nitry Ľubomír Dzurák, sme sa opýtali predsedníčky Benefícia Ľubice Gálisovéj: ,,Naša humanitno - charitatívna spoločnosť je prvým členom medzinárodnej siete Help Age International (HAI) so sídlom