Aké výhody a kde ešte dôchodcom ostali

Ťažké získavame informácií o vlastných nárokoch považujú mnohí starší občania až za diskrimináciu

BRATISLAVA, PRIEVIDZA - Úmerne tomu, ako sa štát postupne zbavil takmer vo všetkých oblastiach gestorstva nad zľavami pre dôchodcov z minulosti, je zliav a výhod pre nich stále menej. Aspoň tak to vnímajú sami penzisti. Negatívne okrem toho vnímajú aj skutočnosť, že o tom, čo jedna skupina tvrdo vybojuje, sa druhá len ťažko dozvedá.
"Naša organizácia v minulosti síce vydala informačný bulletin o nárokoch a zľavách pre starších spoluobčanov, ten už však vzhľadom na veľké množstvo zmien v legislatíve a vzhľadom na prechod kompetencií na samosprávy nie je aktuálny," hovorí prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová a potvrdzuje, že naozaj ostalo výhod málo a málo sa o nich aj vie.
"Informácie ohľadom úľav pre dôchodcov sa skutočne týkajú viacerých rezortov, mnohé kompetencie prešli na samosprávy," potvrdil pre naše noviny Peter Húska z tlačového odboru ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny s tým, že je potrebné overiť si platnosť a podmienky poskytovania v konkrétnom rezorte alebo na konkrétnom mieste.
V súlade s právom na sebarealizáciu a nezávislosť starších občanov podľa Národného programu ochrany starších ľudí jedným zo základných princípov je dostupnosť služieb pre nich, umožnenie im prístupu k rekreácii, kultúre, práci. Skutočnosť? Fórum pre pomoc starším uskutočnilo anketu, keď sa starších občanov pýtalo na prístup k nim v službách, doprave, zdravotníctve, úradoch, súdoch a podobne. Až 65 percent opýtaných odpovedalo, že pociťujú diskrimináciu. Rozhodne by väčšina z nich uvítala viac zliav.
"Iste, sú krajiny, kde penzisti nemajú ani také výhody ako u nás. Sú to však krajiny, kde sú penzie niekoľkonásobne vyššie, takže penzisti nie sú na zľavy odkázaní," hovorí Alexander Potocký, predseda Slovenského kresťanského zväzu dôchodcov. "Veď si len vezmite naše obchody. Kto je ochotný stáť hodiny v rade, aby ušetril zopár korún?" pýta sa a prízvukuje, že v situácii, v akej sa väčšina našich dôchodcov nachádza, zľavy nevyhnutné sú.
Aké výhody a v ktorých oblastiach dôchodcom vôbec ešte ostali? Ktoré a ako sa oproti minulosti zmenili? Keďže sa veľa našich starších čitateľov viac ráz opakovane platnosti a prehľadu úľav a výhod pre nich domáhalo, prinášame ich v našej dnešnej prílohe.

Dôchodcovia a vekové výhody

Čo dôchodcovia pociťujú ako diskrimináciu

* ťažké získavanie informácií o vlastných nárokoch
* zneužívanie starších a využívanie toho, že nemajú dostatok informácií (často im napr. účtujú viac za služby)
* problémy pri žiadaní príspevkov, arogantný prístup niektorých úradníkov (napr. imobilní ľudia si nevedia nič vybaviť osobne, úrady im však telefonicky nechcú pomôcť)
* nemožnosť získať pôžičku či úver, zároveň aj nemožnosť ich pre nízky príjem hradiť
* nevýhodnosť poistenia pre starších; prihliadanie na ich zdravotný stav a vek (zdravotný stav mladšieho nikto nepreveruje)
* zdravotné prehliadky pre vodičov po 60. roku života (často majú podľa nich mnohí starší lepšie dispozície a zdravotný stav ako mladí vodiči)
* nemožnosť brániť sa a presadzovať si svoje právne nároky vzhľadom na vysoké poplatky na súdoch a u komerčných právnikov

Aký je trend

* odkedy prestal byť štát gestorom zliav, je ich čoraz menej
* aj v oblastiach, kde úľavy ostali, sú nižšie ako v minulosti
* posúva sa veková hranica, od ktorej vzniká na zľavy nárok
* výraznejšie zľavy majú občania nad 70 rokov a občania ťažko zdravotne postihnutí
* pri vybavovaní finančných úľav sú penzisti čoraz viac odkázaní sami na seba

Ako vidia seba a iných sami naši seniori

Pýtame sa
Dnes odpovedá Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším
 

Fórum pre pomoc starším ako jedno z prvých v strednej a východnej Európe utvorilo národnú sieť, kde dnes spolupracujete s viac ako 80 organizáciami zaoberajúcimi sa problematikou starších občanov. Čo je jeho cieľom?

Činnosť Fóra sa orientuje na otázky a problémy tých, ktorým sa podľa nás venuje málo pozornosti vo verejnosti, v spoločenskom živote, ale i v samotných rodinách. Dochádza veľmi často k zneužívaniu, fyzickému i psychickému týraniu starších ľudí. Často žijú bez pomoci, opustení i tými najbližšími, žijú v nedôstojných podmienkach na hranici i pod hranicou chudoby. Veľa hovoríme v poslednom čase o diskriminácii staršieho človeka. Základným princípom našej práce je preto potreba zmeny postoja spoločnosti k starším vekovým kategóriám.
 

Spolupracujete aj s Európskou sieťou seniorov, môžete teda porovnávať. Aké je postavenie našich penzistov v porovnaní s ostatnými krajinami?

Aj vo vyspelých krajinách Európy hovoria o podobných problémoch a požiadavkách, napriek tomu je však postavenie tamojších dôchodcov neporovnateľné s našimi. Títo seniori totiž nepociťujú hmotný nedostatok. Našich najviac trápi nízky finančný príjem a vysoké životné náklady, čo je pre ich psychiku obrovská záťaž. Možno preto sa zdá, ako keby tam boli dôchodcovia sviežejší, optimistickejší,
aktívnejší, so záujmom sami si riešiť vlastné problémy. Aktívnejšie však v prospech starších pracujú aj neziskové organizácie. A čo je najdôležitejšie, vláda ich uznáva ako rovnocenných partnerov.

Sú teda podľa vás naši seniori na konci záujmu politikov a vlády?

Možno tak povedať. V prevažnej väčšine sa hovorí len o dôchodkoch a finančnom zabezpečení. Kvalita života však nie sú len dôchodky, hoci uznávam - je to jedna z najdôležitejších otázok a problémov staršej generácie. Je to však aj celkový pohľad a vzťah spoločnosti k nej, sociálna a právna ochrana. Starší človek si zaslúži postavenie a zaobchádzanie, ktoré mu prináleží. Aj kvalitnejšie služby a väčšiu možnosť poskytovania pomoci a rôznych úľav. K ich poskytovaniu však určitým spôsobom treba podnikateľov aj motivovať.
 

Neprispela v tomto smere aspoň trochu k zlepšeniu reforma verejnej správy?

S prechodom kompetencií sme očakávali pozitívne zmeny, výsledok je však skôr opačný. Mnohé kvalitné služby poskytované napr. neziskovým sektorom zanikli a podmienky sa zhoršili. Dospeli sme skôr k záveru, že prechodom kompetencií na samosprávy sa zrušili mnohé zľavy a služby starším, mnohé postupy sa mali zjednodušiť a urýchliť, a ony sa - naopak -skomplikovali.

David Clark z britskej organizácie Help the Aged v októbri t. r. na konferencii v Bratislave však povedal, že vidí zlepšenie pozície starších na Slovensku.

To áno, problémom však ostáva rozpor legislatívy s praxou. Často v praxi dochádza k nedodržiavaniu a neposkytovaniu nárokov, zliav či podpory starším, čo často však vyplýva tiež z toho, že starší nemajú dostatok informácii o možných nárokoch či prístupe k službám, o svojich právach.
 

Ako chcete tento problém so slabou informovanosťou staršej generácie vyriešiť?

Mame záujem vytvoriť informačno-poradenské centra, ktoré aj na základe konkrétnych poznatkov môžu iniciovať vytváranie nových foriem služieb, poskytovanie zliav, príspevkov, ale tiež iniciovať zmeny v legislatíve. Takýto model veľmi úspešne funguje vo Veľkej Británii. My sme projekt na podobne centrum vypracovali už pred štyrmi rokmi, žiaľ, realizácia sa nám stále nedarí.

                Uverejnené v denníku Pravda 12.12.2005