Komisia zložená zo zástupcov Fóra pre pomoc starším a občianskeho združenia Benedikt a osobností z predložených nominácií vybrala 15 osobností, ktorí boli navrhnutí na ocenenie Seniora roka 2006. Tento výber bol  veľmi ťažký z dôvodu, že každý jeden nominovaný urobil pre spoločnosť,  pre starších ľudí veľký kus práce. Práca, činnosť, obetavosť a láska, s ktorou ste pomáhali iným si zaslúži obdiv a uznanie.  Dnes ste to práve vy, ktorým chceme povedať ďakujem a vyzdvihnúť Vašu prácu a obetavú pomoc iným.

 

Prvá skupina

Ocenenie za významný prínos pre spoločnosť v rôznych oblastiach a zabezpečovanie kvalitných služieb.

 

Druhá skupina 

Ocenenie  za obetavú pomoc, starostlivosť, láskavý prístup a spríjemnenie života tým, ktorí sú na pomoc iných odkázaní.

 

Tretia skupina

Ocenenie za príkladnú prácu, pomoc, obetavosť v prospech iných.

 

Mgr. Božena Schniererová

riaditeľka Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Kremnici. Zásluhou pani riaditeľky sa zlepšila kvalita bývania starších ľudí, menili sa podmienky pre prácu s obyvateľmi. Jej zásluhou sa zaviedli krátkodobé pobyty a respitná starostlivosť, špeciálna starostlivosť dementným a mentálne postihnutým obyvateľom. Za 25 rokov jej pôsobenia výsledky sú hmatateľné, ale sú i nehmatateľné, ktoré už roky odovzdáva všetkým – sú uložené hlboko v srdci tých, ktorých každým dňom obdarúva, tým ktorý to najviac potrebujú. Stáva sa ich matkou, ochrankyňou, je vždy v blízkosti človeka, ktorému je treba pomôcť a to radou, povzbudením, ale aj pohladením. Pani Mgr. Božena Schniererová získava ocenenie za tento prístup k starším ľuďom.

Pplk. Jozef Toth

Obyvateľ Domova  - penziónu dôchodcov Bratislava – Lamač   má vlastnosti, ktoré akosi nespájame s vlastnosťami a povolaním profesionálneho vojaka, ktorým pán pplk. bol. Urobil úžasnú vec. Uviedol myšlienku „o zjednotení sa slabších“ do praxe. Podujal sa na donáškovú službu zadarmo. Ľuďom, ktorí pre chorobu si nemôžu urobiť nákup, zájsť na poštu, vybrať lieky z lekárne ochotne pomáha. Ako kontakt mu slúži schránka pomoc, kde mu obyvatelia domova vhodia lístok so svojou adresou a tým čo potrebujú. Schránku kontroluje 3 razy denne. Organizuje pravidelné týždenné hudobné prehrávky pre poslucháčov pre obyvateľov penziónu. Zobral si k srdcu myšlienku, že treba pomôcť ľuďom, ktorým je na lôžkovom oddelení smutno, sú osamelí a opustení. Zorganizoval kolektív ľudí schopných a ochotných zájsť do spoločenskej miestnosti lôžkového oddelenia a debatovať s jeho obyvateľmi, hrať spoločenské hry a ak treba aj ich počúvať. Pre klientov z lôžkového oddelenia, ktorí pre boľavé nohy sa nedostanú ďalej ako na balkón, zorganizoval spoločné prechádzky. Našiel ľudí dostatočne zdravých chodiť s vozíčkami pre prechádzky, ísť s nimi do záhrady, posedieť si na lavičke, či zohriať sa na slniečku. Pán pplk. Jozef Toth je vyslúžilý vojak s citlivým srdcom, všímavými očami a pracovitými rukami. Vždy je pripravený a ochotný s úsmevom pomôcť. Za jeho aktivitu a spríjemnenie života starším obyvateľom penziónu udeľuje komisia ocenenie.

Anton Srholec Dr.h.c.

Katolícky kňaz – salezián. 10 rokov bol väznený a svoj trest i odpykával prevažne ťažkou prácou v uránových baniach za pokus o ilegálne prekročenie hranice za účelom štúdia teológie. Od roku 1992 sa už ako senior začal venovať ľuďom, ktorí sú bez domova, bez práce, bez priateľov, opustení a bezradní. Zriadil pre nich domov v Podunajských Biskupiciach.  Až 60-tim  ľuďom poskytol bývanie a 40 pomáha ambulantne. Otec Srholec sa stará o dôstojné bývanie týchto ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti. Dáva im lásku, prácu, pomáha im žiť aj v ťažkej životnej situácii, dáva im zmysel a perspektívu do budúcna. Čo je najdôležitejšie, že to robí nezištne a s láskou. Komisia udeľuje otcovi Srholcovi ocenenie v rámci ankety Senior roka 2006.

 

Gallo Barnák

riaditeľ Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rožňave. Svoju prácu zameral predovšetkým na kvalitné poskytovanie sociálnych služieb, na ústretové správanie a korektné vzťahy pracovníkov a obyvateľov zariadenia. Vybudoval zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré slúži ako prvá pomoc pri akútnej potrebe v zložitých rodinných problémov pre starších a bezvládnych ľudí. Podarilo sa mu zrealizovať výstavbu ihriska v areáli tohto domova. Jeho filozofia je nečakať na starobu, ale aktívne ju prežiť. Pán Miloš Gallo Barnák získava ocenenie za aktívny prístup a pomoc starším.

Mgr. Mária Danová

Je klientkou Domova dôchodcov a domov sociálnych služieb v Púchove – Kolonke. Napriek nepriaznivej životnej situácii sa neustále snaží pozerať na život z tej pozitívne stránky. Napriek tomu, že sama nemá ľahký život, nemyslí na seba, ale na svoje okolie.  Druhí ľudia sú pre ňu viac ako všetko ostatné. Jej snaživosť a aktivita je úžasná. Taktiež robí pravidelné nákupy pre bezvládnych klientov. Je členkou výboru obyvateľov domova. Snaží sa hájiť záujmy obyvateľov a predkladá pripomienky a návrhy vedeniu domova v pravidelných mesačných intervaloch. Je dá sa povedať akýmsi motorom celého výboru. Svojou tvorivosťou sa tiež snaží spríjemniť život obyvateľom zariadení. Pravidelne aktualizuje nástenky, zdobí chodbu zariadenia. Pani Danová nerobí pre jednotlivca, ale jej objektom záujmu sú všetci jej spoluobyvatelia. Prináša všetkým radosť a lásku. Pani Danová bola komisiou vybraná na ocenenie v rámci tejto ankety Senior roka 2006.

Anna Lukáčová

Obecný úrad v malej podhorskej dedinky Kravany  okres Trebišov oceňuje prácu, postoj a myslenie 78-ročnej pani Lukáčovej, ktorá ani po odchode na dôchodok nezaháľa, miluje prácu na poli a bolí ju ak vidí neobrobené lány úrodnej pôdy. S veľkou oduševnosťou sa venovala charitatívnej činnosti, zberu šatstva a potravín pre slabšie sociálne rodiny. Poskytuje pohostenie a starostlivosť počas rôznych sviatkov duchovným otcom z Rímsko katolíckej farnosti Sečovciach  a Grecko – katolíckej farnosti v Stankovciach. Je príkladom a vzorom pracovitosti pre mladú, ale aj staršiu generáciu aj napriek zdravotným ťažkostiam vždy prináša radosť, pokoj, milý úsmev, pohostinnosť a pomoc iným. Svoje kuchárske umenie prezentovala aj pri návšteve svojho syna v Kanadskom Montreale, kde s láskou poskytla pohostenie mnohým. Svoje kuchárske umenie realizovala nielen v kruhu rodiny, ale šírila dobré meno Slovenska i v reštauráciách v USA. Napriek svojmu veku je vždy usmievavá, ale myslí na to, aby bola aj vždy  pekne upravená. Za jej činnosť v prospech iných udeľuje komisia ocenenie v ankete Senior roka 2006.

 

 

Ing. Jozef Guniš

Celá život pracoval v poľnohospodárstve a jeho odvetviach. Učil na Poľnohospodárskej technickej škole v Topoľčanoch. Pracoval na Poľnohospodárskom družstve Uhrovec ako agronóm. Od roku 1991 bol predsedom Poľnohospodárskeho družstva Podlužany, kde pracoval ešte dva roky po odchode do dôchodku. Od roku 1998 vykonáva funkciu riaditeľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Zodpovedným prístupom vytvoril zo všetkých aj súkromne hospodáriacich roľníkov  pomerne dobrý kolektív, ktorý dokáže byť nápomocný vzájomne deliť sa o skúsenosti a rady. Každoročne pozýva vedúcich na vyhodnotenie produkcie v rastlinnej a živočíšnej výrobe, ale aj ekonomických výsledkov. Nezabúda na jubilantov, ktorí sa dožívajú okrúhlych jubileí. V tomto roku sa i on dožil okrúhleho jubilea 70 rokov a touto cestou ocenením mu chceme poďakovať za jeho prácu.

Jolana Hrnčiarová a pán Jozef Hrnčiar

 

Je to úžasná skvelá dvojica ľudí. Tento manželský pár napriek svojmu vysokému veku je veľmi obetavý, láskavý a tak ako navrhovatelia uvádzajú, že ani všetky superlatívy na svete by ich plne nevystihli. Tri roky pravidelne cestujú dva krát do týždňa za synom Jankom  do domova sociálnych služieb, ktorý je odkázaný po úraze na pomoc druhej osoby a invalidný vozík. V každom ročnom období často unavení alebo aj chorí cestujú autobusom za synom. Za každého počasia idú so synom na prechádzku, informujú sa čo by potreboval, čo treba pre neho urobiť. Nútia Janka cvičiť, naučili ho čítať, písať. Dnes si vie sám uvariť kávu, napísať SMS správu a to len vďaka nekonečnej a obetavej lásky jeho rodičov. Vďaka ním Janko žije, smeje sa a pracuje na sebe. Je úžasná ich sila, chuť,  obetavosť,  trpezlivosť a láska akou sa v ich veku  dokážu o syna starať i napriek ich zdravotným ťažkostiam. Manželia Hrnčiarovci – 71 a 80 ročný sú svetlým  príkladom obetavosti a nezištnej lásky pre mnohých. Z tohto dôvodu komisia im udeľuje ocenenie Senior roka 2006.

 

 

 

Jarmila Dukátová

Pracuje vo výbore Klubu dôchodcov Rozmarín Piešťany. Zabezpečuje kultúrne vyžitie členov, návštevy rôznych divadelných predstavení, navrhuje trasy rôznych zájazdov, vykonáva takmer profesionálnu sprievodkyňu a oboznamuje účastníkov s geografickými, historickými a kultúrnymi zvláštnosťami miest. Vedie klubovú kroniku, stará sa o nástenky. V lige proti reumatizmu zastáva funkciu tajomníčky. Podieľa sa na organizovaní rekondičných a zahraničných pobytov. O aktivitách seniorov informuje slovenské média, prispieva do rôznych časopisov. Z MsÚ z Piešťan, ktorý ju nominovali ju charakterizujú ako človeka, ktorý je obľúbený a vážený, je priama, čestná. Celý svoj život zasvätila práci pre ľudí, napriek tomu, že má podložené zdravie, obetuje sa nezištne pre iných.  Ocením pre ňu je spokojnosť tých, ktorí pomoc iných potrebujú. Pani Jarmilka Dukátová  získava ocenenie v ankete Senior roka 2006.

.

Mgr.  Mária Tureková

Členka Klubu kresťanských dôchodcov zo Starej Ľubovne. Je tajomníčkou Zväzu starousadlíkov v Starej Ľubovni. S veľkou úctou stráži vzácne „rodinné šperky“ a stará sa, aby sa uchovali pre ďalšie generácie. Už pred 30-timi rokmi si zapisovala príznačné výrazy, ako sa používali len v Starej Ľubovni, pretože ostatné obce smerovali viac ku goralskému nárečiu. Po troch desaťročiach tieto poznámky pani Mária Tureková oprášila, zostavila a opravila. Zapojila celú rodinu do tejto práce a zostavila Staroľubovniansky slovník, ktorý obsahuje vyše 1600 slov na 230 stranách. Táto publikácia obsahuje ľubovniansko-slovenský , slovensko-ľubovniansky ako aj anglicko-slovensko-ľubovniansky slovník.  Tento slovník obohatí nielen históriu ale aj tradície regiónu Stará Ľubovňa a je pamiatka po predkoch. Pani Mária získava ocenenie za tento významný čin.

Mgr. Oľga Ševčíková

Predsedníčka Klubu ligy proti rakovine Nezábudka v Partizánskom. Členky tohto klubu, ktoré menovanú navrhli na ocenenie o nej píšu. Sme taký veselý babinec ako si familiárne hovoríme. Sme veľmi radi, že na jeho čele je naša Olinka. Urobili sme dobre, ona je našim slniečkom a hnacím motorom. Snaží sa pomôcť všade kde je to potrebné. Či už nášmu klubu, mestu alebo iným klubom, ktoré tu pôsobia. Mohli by sme vymenovať tisíc drobností, ktoré dokáže spraviť, aby ľuďom urobila radosť a pomohla všade kde to treba. Táto žena si zaslúži obdiv. Dokáže sa rozdávať všetkým. Stíha sa venovať rodine, vnúčatám a ešte aj tomu nášmu babincu. Pre nás je ona senior roka.

Je úžasné, že človek, ktorý je postihnutý chorobou dokáže prinášať radosť a povzbudzovať iných, neklesá na duchu, ale aktívne sa zapájať do práce, ktorá iným pomáha. Pani Olinka, tak ako ju nazvali tí najbližší získava ocenenie v ankete Senior roka.