,, FÓRUM PRE POMOC STARŠÍM ”

                                     národná sieť, občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.

 

 

                                       Kukučínova 5, 971 01 Prievidza, SR                             www.forumseniorov.sk

                                    IČO : 36117102    Email:   forumlubica@zoznam.sk       tel+42146/5420349 

 

                                                                         

 

 

Návrhy Fóra pre pomoc starším do Národného programu na ochranu starších a

do národnej správy o sociálnej pomoci a sociálnej inklúzii

 

 

  „Fórum pre pomoc  starším“ je národná sieť, oficiálne bola zaregistrovaná v roku 2000. Sídlo tejto organizácie je v Prievidzi.

               Zrealizovali sme niekoľko prieskumov, ankiet, workshopov o diskriminácii starších ich postavení a živote.  Môžeme povedať, že i týmito aktivitami sme prispeli k definovaniu problémov a upozorňovaniu na konkrétne formy diskriminácie starších.

             Je dôležité  v národnom pláne klásť veľký dôraz na spoluprácu so sociálnymi partnermi, ako aj s organizáciami neziskového sektora. V tomto sa ukazujú veľké rezervy a môžeme povedať, že sa nedostatočne využívala komunikácia a spolupráca a nevyužívali sa dostatočne príspevky a návrhy hlavne NGO.

               Naša organizácia je jednou z mála ľudsko – právnych organizácií na Slovensku, ktorá sa zaoberá právami starších ľudí. Podpora ľudsko  právnych organizácií na Slovensku na základe realizovaného prieskumu je však len 0,4% z celkového objemu podpory NGO, čo je skutočne veľmi málo. Naša organizácia môže významnou mierou ovplyvniť ochranu práv občanov a kontrolu dodržiavania zákonov a nariadení a veľmi radi budeme spolupracovať  s ministerstvom a budeme veľmi radi ak nás zaradíte aj do pripravovanej rady starších a budeme môcť konzultovať prípravu dôležitých dokumentov v prospech starších.

               Fórum spolupracuje s významnými zahraničnými partnermi. Sme členom AGE – európskej platformy seniorov, ktorá združuje najvýznamnejšie organizácie z členských štátov EU. Predkladáme návrhy a podnety priamo do Európskej komisie a komunikujeme s týmito organizáciami v zabezpečovaní dôležitých úloh pre zlepšenie postavenia a života seniorov. Výsledky našej práce, prieskumov, stretnutí sú predmetom rokovania odborných skupín v rámci práce AGE. Máme však dojem, že tieto výsledky sa málo využívajú na Slovensku.

               Na generálnom zhromaždení AGE v apríli t.r. sme dostali informáciu, že je veľmi veľa finančných prostriedkov vyčlenených z európskych fondov na riešenie problematiky starších, ich vzdelávania, zamestnávania, zlepšenie služieb. Na národnej konferencii Fóra pre pomoc starším v októbri minulého roku účastníci konštatovali, že je veľká absencia projektov na riešenie problematiky staršej populácii. Môžeme to potvrdiť, pretože bolo veľmi ťažké nájsť vhodnú grantovú schému pre starších.

               Získali sme podporu na projekt z EK, ktorý ponúka riešenie mnohých úloh, ktoré sú definované i v príprave národnej správy o sociálnej ochrane a sociálnej inklúzii. Podpora úspechu tohto projektu je však podpora i z domácich zdrojov, ktoré je však problematické na Slovensku získať.

               Zrealizovali sme prieskum o uplatňovaní starších po 50 roku života na trhu práce. Výsledkom tohto prieskumu je, že starší sú diskriminovaní zamestnávateľmi, nemajú dostatok informácií o existencii antidiskriminačného zákona, jeho ustanoveniach a o ich možnosti brániť sa. Tieto výsledky sú zakotvené i v reprezentatívnom výskume dodržiavania zásad rovnakého zaobchádzania pri vzniku a skončení pracovno - právneho vzťahu vybraných kategórii obyvateľov, realizovaných Slovenským národným strediskom pre ľudské práva v spolupráci s našou organizáciou. V rámci tohto výskumu sa javí problém starších ľudí ako najakútnejší. Väčšina starších ľudí nemá žiadnu šancu uplatniť sa na trhu práce a väčšina z nich je dlhodobo nezamestnaná, čo ovplyvňuje ich postavenie a  život v starobe.

               V rámci už spomínaného projektu podporeného z EK, ktorý v súčasnosti realizujeme, máme plány školiť starších občanov z jednotlivých regiónov Slovenska, poskytovať im dôležité informácie, učiť ich ako sa brániť, ochraňovať ich vlastné práva. Našim cieľom je prispieť k zmene ich totalitného myslenia, aby neočakávali všetko len od štátu, ale aby aktívne pristupovali k vymáhaniu vlastných práv a ich uplatňovaní v rôznych oblastiach života, v zamestnaní, v rodine, v prístupe ku službám a rovnakého zaobchádzania vo verejnosti. Tak sa môžu stať plnohodnotnými európskymi občanmi.

 

Naše návrhy :

 

1.      Zakotviť lepšiu spoluprácu a komunikáciu všetkých sociálnych partnerov a MVO pri realizácii aktivít v prospech starších občanov, ktorá  je najpočetnejšou rizikovou skupinou .

Zlepšiť spoluprácu a komunikáciu verejnej správy a neziskového sektora. Využívať poznatky a závery rôznych aktivít a uvádzať ich v materiáloch ako podklad z reálneho života pre prípravu a realizáciu zmien. Prizývať členov neziskového sektora ku konzultácii a príprave koncepcií,  zákonov a predpisov. Využívať i skúsenosti týchto organizácií na základe ich spolupráce so zahraničnými partnermi a využívanie dobrej praxe na Slovensku. Je veľká škoda, ak organizácia vypracuje významný projekt, ktorý je modelom pre iné krajiny a tento sa realizuje v zahraničí. Na Slovensku sa nevyužíva  potenciál vedomostí našich ľudí a veľmi ťažko sa uplatňujú  u nás.

 

2.      Vytvoriť mechanizmus na zrovnoprávnenie rôznych organizácií – verejných a neziskových pri realizácii služieb, aktivít v prospech starších. prijatím legislatívnej úpravy zákona

 

3.      Väčšia podpora práce MVO – ľudsko – právnych organizácii. Práve naše organizácie môžu poskytnúť nezávislé pohľady na riešenie sociálnej ochrany tejto skupiny

Vytvoriť nové grantové schémy a programy pre starších – toto sa presadzuje i na           

medzinárodných rokovaniach  a v odborných komisiách pri európskej komisii pre starších.

 

4.      Realizovať programy na vzdelávanie starších občanov – hlavne občanov dlhodobo nezamestnaných a ťažko uplatniteľných na trhu práce – občanov so základným vzdelaním

 

5.      Vytvoriť podmienky na zamestnávanie starších – hlavne tých, ktorí sú nezamestnaní dlhodobo. Nestačí realizovať len programy na vzdelávanie, ale je potrebné vytvoriť podmienky na ich uplatnenie  a dlhšie zotrvanie na trhu práce. Tento trend sa presadzuje v EU. Ak starší budú dlhšie v pracovnom procese, zlepšuje sa ich situácia, predchádza sa chudobe – lepšia je ich zabezpečenosť v starobe a v prístupe k službám. Toto má však vplyv i na nižšie náklady na zdravotnú  a sociálnu starostlivosť, psychický i fyzický stav seniorov. Aby sa zvýšila  kvalita ich života treba aby sa zvýšila ekonomická výzva, aby zamestnávatelia boli ústretovejší k zamestnancom starším ako 50 rokov. Motivovať zamestnávateľov k uplatneniu na pracovnom trhu starších ľudí -  uvádzať dobré príklady z praxe.

 

6.      Vytvoriť mechanizmy na kontrolu, dodržiavanie antidiskriminačného zákona na trhu práce – v praxi dochádza k častému porušovaniu zákona pri uplatňovaní na trhu práce zamestnávateľmi, k prepúšťaniu a neprijímaniu do zamestnania na základe veku a rodu.  V tomto môžu významnú úlohu zohrať práve nezávislé a neziskové organizácie. Nie sú vytvorené dostatočné mechanizmy kontroly na dodržiavanie nielen nezamestnaných – zrealizovať prieskum v podnikoch a závodoch o zamestnávaní rôznych vekových kategórii a percentuálnemu uplatneniu starších. Zrealizovať reprezentatívny prieskum o porušovaní antidiskriminačného zákona a uplatňovaní starších na trhu práce na základe vekovej a rodovej rovnosti. Je nedostatok informácií o súčasnej situácii v uplatňovaní  zákona. Podľa prieskumu dochádza k častému porušovaniu tohto zákona a starší občania, hlavne ženy sú diskriminované. Dochádza k viacnásobnému porušovaniu zákona. Je potrebné toto konkretizovať a na konkrétnych údajoch poukazovať na nedostatky a hľadať riešenia. V súčasnosti podľa našich zistení kontroly sú nedostatočné a neúčinné, napriek hrubým porušovaniam zákonných práv zamestnancov. Navrhujeme postihovať zamestnávateľov porušujúcich  antidiskriminačný zákon nielen finančnými pokutami a vyvodiť aj trestno právne dôsledky – prijať vhodnú právnu legislatívnu úpravu trestno právnej zodpovednosti zamestnávateľov.

 

7.      Zrealizovať informačnú kampaň o súčasnej legislatíve a dôležitosti ochrany práv samotnými občanmi a jeho  dodržiavanie  v praxi. Pri realizácii výskumu v spolupráci so SNSĽP sme zistili, že je veľmi nízke právne vedomie a  informovanosť občanov o existencii antidiskriminačného zákona a možnostiach ochrany a uplatňovania vlastných práv v praxi.

Vytvoriť podmienky pre možnosť presadzovania a ochrany práv starších - využívať i prácu MVO, ktorá vo väčšine členských štátov v tejto oblasti zohráva veľmi dôležitú úlohu. Vytvoriť grantové schémy na kontrolu a dodržiavanie ustanovení antidiskriminačného zákona o rovnakom zaobchádzaní, rodovej a vekovej rovnosti – na trhu práce, pri uplatňovaní nárokov a zabezpečovaní služieb.

Vytvoriť grantové schémy na vzdelávanie starších občanov v oblasti ochrany a presadzovania si vlastných práv – fórum v súčasnosti toto realizuje, čo sa nám zdá účinné a presadzujeme realizáciu týchto aktivít i v budúcnosti.

 

8.      V národnom programe sa hovorí  o dôležitosti šírení informácií, vieme však aká je prax. Je nedostatok informácií. Fórum toto presadzuje ako prvoradé. Vytvorili sme Poradensko – informačné centrum, ktoré má sídlo v Prievidzi a budeme vytvárať pobočky v regiónoch. Budeme informovať nielen starších ale i verejnosť o zákonoch, nárokoch, potrebách, o postavení starších, o ich významne pre spoločnosť. Často realizujeme programy na vylúčenie určitej skupiny zo spoločnosti, ale neposkytujeme verejnosti potrebné informácie.

Vytvoriť priestor a podmienky na poskytovanie nezávislého právneho a sociálneho poradenstva, ktoré sú i v zahraničí dôležitou formou práce pre monitorovanie súčasnej situácie, poskytovanie pomoci, zlepšenia života a prevencie.

Vytvoriť možnosť komunikácie a poradenstva osamelým starším ľuďom prostredníctvom linky dôvery – v súčasnosti táto služba chýba – hlavne v menších mestách.

V tomto podporovať nezávislé organizácie a MVO pri poskytovaní týchto služieb a poradenstva, čím sa zabezpečí aj určitá forma kontroly.

 

9.       Dôležitá je podpora informovanosti prostredníctvom médií – napr. média sa venujú len určitým skupinám, starší ich vôbec nezaujímajú, čo ovplyvňuje i podpora aktivít rôznych organizácií. Nestačí len hovoriť o dôchodkoch, ale verejnosť by sa mala zoznámiť s problémami staršej generácie,  nedostatkom služieb, dôležitosti využívať múdrosť a skúsenosti starších ľudí.

 

Navrhujeme pripraviť projekty pre spoluprácu s médiami a zapojenie ich do projektov o porušovaní zákonov, ľudských práv a živote staršieho občana v spoločnosti.

 

Podporiť  vydávanie periodík a časopisov o problematike starnutia. V tomto roku sme začali vydávať časopis Fórum seniorov, o ktorý je záujem a ktorý by mal vykryť súčasnú medzeru poskytovaných informácií pre starších. Vydávanie tohto časopisu má vysoko pozitívny ohlas, poskytujeme nielen poradenstvo, ale aj informujeme o živote starších ľudí na Slovensku.

 

10.  Pre zvýšenie  životnej úrovne starších sú dôležité kvalitné služby.

Zrovnoprávniť poskytovateľov služieb – vytvoriť možnosť konkurencie v ponuke a kvalite.

Vytvoriť podmienky k rovnakému  prístupu k službám všetkým občanom. V súčasnosti prechodom kompetencií na samosprávy v mnohých prípadoch sa zhoršili služby a to hlavne domáce opatrovateľské služby. Zanikli niektoré subjekty  -  neziskové organizácie, ktoré tieto poskytovali a mali veľa skúsenosti. Mnohí občania hlavne sociálne odkázaní nemajú možnosť hradiť náklady spojené so službou a z toho dôvodu  ich nevyužívajú. Zanikli neziskové organizácie, ktoré im túto poskytovali. Týmto sa zvýšil podiel na delení občanov chudobných a solventnejších.

 

11. Vzhľadom k tomu, že subjekty poskytujúce služby občanom je potrebné, aby spĺňali kritéria EU,    je dôležitá ich renovácia a vybavenie moderným zariadením, ktoré skvalitní služby starším ľuďom ale i prácu sociálnych pracovníkov.  Podporovať získanie finančných prostriedkov z grantových schém pre túto oblasť – modernizáciu.

 

12.  Navrhujeme využívať starších občanov, hlavne ženy pri poskytovaní domácej      

 opatrovateľskej služby, ktoré v tejto oblasti majú najvyššie predpoklady a empatiu pre potreby starších ľudí a zabezpečí sa tak uplatnenie na trhu práce občanom  dlhodobo nezamestnaným a v súčasnosti  neuplatniteľných na trhu práce. Vytvoriť grantové schémy na podporu realizácie neziskovými organizáciami. Toto môže pomôcť nielen pri realizácii a poskytovaní služieb, ale aj uplatňovaní starších hlavne žien na trhu práce.

 

13.Zvýšiť zodpovednosť rodín pri opatrovaní staršieho rodinného príslušníka – zainteresovať    ich možnosťou získania vyššej finančnej podpory pri opatrovaní, čo pomôže riešiť nedostatok týchto služieb a zotrvanie staršieho občana v domácom rodinnom prostredí.

      Vytvoriť legislatívne úpravy a účinnú kontrolu pri   porušovaní práv starších rodinnými príslušníkmi a trestno právnu zodpovednosť pri týraní a zneužívaní starších.

 

14.Podporovať zriadenie denných stacionárov – ktoré pomôžu rodinným príslušníkom vykonávať vlastné povolania a možnosti karierneho postupu v zamestnaní.

 

15. Vytvoriť denné stacionáre pre občanov s ochorením na alzhaimer  - táto choroba sa stále častejšie vyskytuje a je nedostatok  služieb a poradenstva pre týchto občanov ako i rodinných príslušníkov.  

 

16. Vytvoriť štandardy kvality služieb.

 

17. Zmeniť systém úhrad za služby – dochádza k veľkým rozdielom medzi poskytovateľmi služieb, ako i občanmi, ktorí sú v jednotlivých zariadeniach umiestnení. Dochádza k diskriminácii tých, ktorí sú chudobní a ktorí si nemôžu dovoliť hradiť splátky za  služby a ubytovanie a to i tých, ktorí zostávajú vo svojich bytoch, sú znevýhodnení, ich náklady sú vyššie a často nemajú prístup k službám, nakoľko sú nedostatočné a sú drahé.

 

18.  Zlepšiť postavenie sociálneho pracovníka – jeho status – zaradenie sociálnych pracovníkov a pracovníkov v službách je vo veľmi nízkych platových zatriedeniach. Po ich prechode do dôchodku sa tak stávajú občanmi ohrozených chudobou.

Legislatívnou úpravou zvýšiť ochranu sociálnych pracovníkov, a vedúcich pracovníkov sociálnych zariadení proti odvolávaniam z funkcií – zaručiť im pracovno právnu istotu zotrvaním na funkčnom zaradení (najmenej 5 až 7 rokov). 

 

19. Legislatívnou úpravou zvýšiť ochranu všetkých pracovníkov pred uvoľnením zo       

zamestnania v preddôchodkovom veku, nakoľko tento pracovník nemá šancu uplatniť sa na pracovnom trhu, čo ovplyvní jeho postavenie v dôchodku a dochádza k diskriminácii starších pracovníkov.

 

20.  Zlepšiť a zrovnoprávniť prístup starších občanov k rôznym službám, doprave, kúpeľnej liečbe, uzatváraniu poistiek atď.

 

21.  Starší občan nemá možnosť zabezpečiť  si vhodné oblečenie, obuv – motivovať podnikateľov k výrobe.

 

22.  Vytvoriť rovnaké podmienky pre pracujúcich dôchodcov – ako pre strednú generáciu. Pracujúci dôchodca je znevýhodnený vysokými daňovými odvodmi, čo nie je motivujúce pre starších občanov dlhšie pracovať, napriek tomu, že v EU sa presadzuje dlhšie zotrvanie starších na pracovnom trhu. Uplatniť odpočítateľné položky z daní aj pre pracujúcich dôchodcov – dôchodca je plnoprávnym občanom a pracovníkom s nárokom rovnaké práva a povinnosti.

 

 

Spracovala:  Ľubica Gálisová

                  prezidentka

                  Fórum pre pomoc starším