Uverejnené v časopise Nahlas 2/2006

 

Mohli by ste nám priblížiť Vašu prácu?

Som prezidentkou zaujímavej a myslím i veľmi dôležitej organizácie, ktorá sa venuje naším starým rodičom, starším príbuzným a spoluobčanom. Poskytujeme im pomoc, rôzne služby a poradenstvo. Poukazujeme na ich nezávideniahodné postavenie v spoločnosti, ale i v rodine. Ich príbehy sú často otrasným svedectvom zloby, nelásky, neúcty a porušovania tých najzákladnejších práv človeka. Navyše celková klíma v spoločnosti je voči nim nepriateľská. Členovia našej organizácie sa snažia o zmenu predkladaním rôznych návrhov i podnetov vláde a parlamentu. Usilujú sa o celkovú zmenu postoja okolia a celej verejnosti. je to nádherná práca. Prinášame starkým radosť, vypočujeme ich, poradíme im ako riešiť ich problémy, prinesieme kúsok lásky, či pohladenie. Odovzdávame im kus vlastného srdca. Nie je to len obyčajná práca, ale aj poslanie.

 

Ako vzniklo Vaše združenie, čo bolo prvým impulzom k jeho vytvoreniu?

Pomoc starším sa rozbehla v roku 1995 na pôde inej neziskovej organizácie. Tejto problematike sa v tom čase nevenovalo veľa organizácií. Bolo jasné, že je potrebné sa spojiť a problémy starších riešiť spoločne. Nedôverovala som v pomoc ,,zdola´´.  S prosbou o pomoc a dôverou som sa obrátila na Ježiša a jeho matku Máriu. Po čase, neviem vôbec ako, sa jeden deň ozval telefonát z Londýna, že chcú na Slovensku spolupracovníka v oblasti starnutia. Ani neviem kde získali našu adresu a kompletné údaje. Hneď  na to som dostala ako predstaviteľka organizácie pozvánku na konferenciu do Varšavy. Prezentácia dopadla dobre a zahraniční partneri prisľúbili pomoc a podporu. V roku 1997 sme predstavili na zahraničnom stretnutí v Talline projekt, ktorý sa stal modelom pre východnú a strednú Európu. Oficiálne sme zaregistrovali občianske združenie ,,Fórum pre pomoc starším´´ v roku 2000.

 

 

 

 

Fórum pre pomoc starším

 

Fórum pre pomoc starším vzniklo preto, aby poukazovalo na neutešené postavenie starších ľudí v spoločnosti a obhajovalo ich práva. Ich príbehy sú často svedectvom o strate lásky, úcty k človeku a životu, ako aj výpočtom zranení, či dokonca prípadov porušovania základných ľudských práv. Čo je dôvodom takého zaobchádzania so staršími ľuďmi? Viac s jeho prezidentkou Ľubicou Gálisovou.

 

 

 

Stretli Vás na tejto ceste aj nejaké prekážky? Ako ste sa s nimi vyrovnali?

Tých prekážok, myslím, bolo veľmi veľa. Nedostatok finančných zdrojov, nezáujem o problematiku starších. Naše centrum nemá sídlo v Bratislave, ale v Prievidzi. Ťažko sme presadzovali projekty na ministerstve. Nebola možnosť prezentácie v médiách. Chýbala podpora v samospráva i vo VÚC. Ani politická klíma v našom regióne nám nebola naklonená. Neviem, ako sa nám podarilo doteraz prežiť a zrealizovať toľko aktivít. Dnes vidím, že počas celej doby nám pomáhal náš Pán. Tie úskalia ma privádzali k ešte väčšej dôvere a odovzdanosti.

Podporuje Vás niekto finančne?       

Sponzori majú veľmi odmeraný prístup k práci pre starších ľudí. Boli sme však neodbytní. Neutíchajúcim presviedčaním a poukazovaním na konkrétne prípady sa nám podarilo získať zdroje od sponzorov, i keď toho nebolo veľa. Časť nákladov pokrýva finančná pomoc z ministerstva, o ktorú musíme vždy doslova bojovať. Na niektoré položky sme získali podporu zo zahraničia. Americkí Slováci nám zakúpili počítač. Napísali sme niekoľko zaujímavých projektov, paradoxne sa však realizujú skôr v zahraničí. Prostriedkov je stále málo. Ale vždy príde, aj keď len malá čiastka a môžeme pracovať. Nezriedka sa stretávame doslova so zázrakmi. Neustále si uvedomujeme, že bez Božej pomoci by to nebolo možné.

Čo Vás v poslednej dobe potešilo?        

24. apríla sme v Prievidzi otvorili informačné poradenské centrum pre starších obyvateľov. Ide o pilotný projekt, ktorý bude prebiehať aj v rámci ostatných regiónov  Slovenska. Cieľom je zvýšiť právne vedomie seniorov, informovať o ich právach a nárokoch a naučiť ako ich môžu obhajovať a presadzovať. V rámci projektu im tiež bude poskytované bezplatné právne a sociálne poradenstvo. Okrem toho budú organizované rôzne stretnutia so staršími ľudmi v snahe zaktivizovať ich, diskusie, besedy o problémoch starších a presadzovanie ich záujmov vo verejnosti ale aj v legislatíve.

 

 

Robíte aj nejaké konkrétne akcie?

Pochopiteľne.  Našou hlavnou činnosťou sú stretnutia so staršími a zástupcami organizácií v jednotlivých regiónoch. Organizujeme rôzne prieskumy a ankety na témy, ktoré nikto neotvára. Pred 4 rokmi sme realizovali prieskum v rôznych regiónoch Slovenska o dovtedy tabuizovanej téme – týraní a zneužívaní starších ľudí. Výsledky sú skutočne alarmujúce. Veľmi často v rodinách starého človeka týrajú a oberajú o financie. Našou  zásluhou sa tieto problémy začali riešiť. Ďalej sme realizovali prieskum o diskriminácií starších na rôznych úrovniach – v rodine, vo verejnosti, spoločnosťou, kompetentnými orgánmi a organizáciami. Každoročne organizujeme národné konferencie, zamerané na najpálčivejšie témy. Spolupracujeme i so zahraničnými odborníkmi. Snažíme sa veľa hovoriť v médiách, hlavne v Slovenskom rozhlase. Vydávame rôzne informačné materiály a zborníky. Naším cieľom je zmeniť klímu v spoločnosti, hovoriť o prínose starších pre spoločnosť i pre nás všetkých, pozdvihnúť staršieho človeka, úctu a lásku k nemu. Okrem tohto navštevujeme i konkrétnych starkých, aby sme im priniesli kus lásky, porozumenia, radosti a pokoja. Ale hovoríme aj o prozaických témach. O tom, že starší ľudia – vlastne už od 40 – 45 roku života sú nezamestnaní. Predkladáme konkrétne podklady, vytvárame databázu týchto nezamestnaných a snažíme sa ich v spolupráci s podnikateľmi zamestnať.

Chceli by ste niečo odkázať čitateľom, zvlášť tým, ktorých vaše aktivity zaujali?

Ak niekoho z Vás, milí čitatelia, tieto riadky a naše aktivity zaujali, radi prijmeme Vašu pomoc , Váš prínos k zlepšeniu života starších, ku prežitiu peknej jesene ich života. Bude pre nás úspechom, ak sa staneme pre Vás motiváciou každý deň povedať milé slovo jednému staršiemu človeku. Usmiať sa na neho, pohladiť ho, či mu nejako pomôcť. Všímajte si, koľko úžasných starších ľudí žije vo vašom okolí, čo ten – ktorý človek urobil pre Vás, pre Vašu rodinu. Touto cestou sa obraciame na vás aj s prosbou o modlitby a vyprosenie požehnania, aby sme konali vždy  v súlade s Božou vôľou a mohli veľa dobrého urobiť pre starších ľudí.