Uverejnené v časopise Lekárnik 4/2006

 

 

       ,, FÓRUM PRE POMOC STARŠÍM ”

národná sieť, občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.

Kukučinová 5, 971 01 Prievidza, SR

IČO : 36117102 

Bank. spoj.: Tatra Banka  2627541061/1100

Email:   forumlubica@zoznam.sk      tel. +42146/5420349

 

 

Tu nás nájdete...

 

 

Fórum pre pomoc starším  bolo oficiálne  zaregistrované v marci roku 2000 s cieľom vytvoriť národnú sieť  organizácii z celého Slovenska. Je občianskym združením fyzických a právnických osôb  zabezpečujúcich starostlivosť a pomoc, služby a činnosť pre starších a sociálne slabších občanov.

Sme členmi Európskej siete ECEN, Európskej siete organizácií východnej a strednej Európy Help the Aged Londýn. Od roku 2004     sme sa stali riadnymi členmi významnej organizácie AGE – európskej platformy seniorov v Bruseli, ktorej členmi  sú najprestížnejšie mimovládne organizácie  z krajín EU. Prezentovali sme veľa projektov v zahraničí, ktoré boli prijaté s uznaním  a stali sa modelom pre krajiny východnej a strednej Európy.

 

Ciele organizácie.

Naším cieľom je riešiť  problémy starších zlepšovať ich podmienky života, presadzovanie ich požiadaviek a potrieb, zmierňovanie ich nešťastia, utrpenia a samoty. Podporovanie ich integrácie do spoločenského a verejného života. Spolupráca so  štátnym i neštátnym sektorom poskytujúcim služby starším a sociálne znevýhodneným skupinám. Organizovanie  národných i medzinárodných konferencií o problematike starnutia   a staroby. Predkladáme pripomienky k zákonom na základe skúsenosti organizácie a občanom do parlamentu a vlády.

 

Aktivity.

Toho času realizujeme projekt, na ktorý sme obdržali finančnú podporu priamo z Európskej komisie. V rámci tohto projektu vytvoríme informačno poradenské centrum  v ktorom občania nájdu odpovede na svoje otázky. Dozvedia sa o svojich nárokoch a právach a ako ich môžu uplatniť v praxi. V rámci tohto projektu chceme vyprovokovať staršieho človeka k väčšej aktivite, vzbudiť v ňom záujem brániť sa, presadzovať svoje práva, naučiť ich, že nemôžu všetko očakávať od štátu. Poskytnúť im dostatok informácií, organizovanie kurzov pre starších, realizovať stretnutia so sociálnymi pracovníkmi a právnikmi, robiť mediálnu kampaň  a diskusiu na web stránke, ktorá by mala začať fungovať od marca tohto roku. Budeme vydávať časopis s odpoveďami na aktuálne otázky tykajúcej sa staršej generácie, manuály, letáky a informačníky s návodom ako postupovať v rôznych situáciách. Informovať vládne inštitúcie a agentúry  o našich skúsenostiach a záveroch tohto projektu (Ministerstvo sociálnych vecí, Ministerstvo spravodlivosti, Výbory slovenského parlamentu a miestne orgány). Monitorovanie dodržiavania práv starších ľudí a   pravidelne zverejňovanie odsúhlasených zmien v zákonoch v sociálnej oblasti.

 

Kolektív

 

Konferencia

 

Žiadosť o 2 %.

Vzhľadom k tomu, že sme nezisková organizácia a naša činnosť i výsledky záležia od dotácií a sponzorských darov, dovoľte nám, aby sme sa na Vás obrátili so žiadosťou o poskytnutie príspevku 2% zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb.

Podpísané potvrdenie o zaplatení dane a príslušné vyhlásenie o poukázaní podielu z dane za rok 2005, treba predložiť daňovému úradu ktorému sa predkladá daňové priznanie najneskôr do 30.04.2006.