Uverejnené v časopise Humanita 1/1999
 

 

Ďalšia príležitosť pomôcť staršej generácií

Rok 1999 vyhlásila Organizácia spojených národov za Medzinárodný rok starších ľudí. Na celom svete i na Slovensku sa budú organizovať rôzne akcie, stretnutia so starými ľuďmi, bude sa venovať väčšia pozornosť naším starým spoluobčanom.

Ľubica Gálisová

Ja sa však pýtam: stačí to urobiť len v jednom roku alebo v jednom mesiaci, aby sme si viac všímali starých ľudí? Stačí im len vtedy venovať zvýšenú pozornosť, odovzdať darček, pozvať ich na nejaké posedenie, urobiť pre nich program alebo ich navštíviť? Určite mnohí z nás pociťujú, že je to naozaj veľmi málo. My, ktorí pracujeme pre starých občanov, vieme, že i na Slovensku je problematika tejto kategórie obyvateľstva niekde úplne na okraji záujmu. V mimovládnych organizáciách (MVO), ktoré poskytujú rôzne služby naším starčekom, pociťujeme akúsi diskrimináciu, malý záujem spoločnosti. Stretávame sa s veľkými ťažkosťami pri získavaní sponzorstva, pri presadzovaní našich potrieb, spolupracujeme len veľmi málo alebo vôbec nie. Charitatívno humanitná spoločnosť Benefícium sa zaoberala myšlienkou spolupráce MVO i v tejto oblasti už od roku 1993, publikovala tento záujem aj v médiách. Pochopiteľne, že sa táto myšlienka pomaly pretransformovala až do súčasnej podoby - vytvorenia národnej siete. Benefícium je členom medzinárodnej siete MVO, ktorú organizuje Help Age International v Londýne a Americkej asociácie dôchodcov AARP vo Washingtone. Na základe získaných skúseností, ako i poznania nevyhnutností riešiť problémy spolupráce medzi MVO  a tiež aj problémy starých občanov, sme rozbehli projekt  vytvorenia národnej siete MVO na Slovensku Fórum pomoci v starobe, financovaný Open Society Foundation. K spolupráci sme prizvali banskobystrickú vzdelávaciu inštitúciu ANNWIN, ktorá sa orientuje i na sociálny program. Je to snáď netradičné spojenie spolupracujúcich organizácií, ale má veľké výhody v tom, že spoločne môžeme dopĺňať a zabezpečovať rôzne tréningy pre členov Fóra a zvyšovať ich zručnosti. V prvom rade chceme zmapovať existujúce organizácie na Slovensku, ktoré pracujú pre starších a so staršími. Vo februári a marci uskutočníme prieskum potrieb organizácií v spolupráci s dobrovoľníkmi - študentmi sociálnej práce z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Z tohto prieskumu potrieb budeme vychádzať pri tvorbe koncepcie činnosti Fóra, aby v nej budúci členovia mali zahrnuté svoje požiadavky a predstavy. Pochopiteľne, že identita a suverenita členských organizácií bude zachovaná  a Fórum

Fórum pomoci v starobe

organizácie riešia mnohé problémy s minimálnymi nákladmi a s nasadením všetkých síl, s odovzdaním sa celého človeka. A naši starí občania si zaslúžia naozaj väčšiu pozornosť. Myšlienka vytvorenia národnej siete Fórum pomoci v starobe sa stretla s veľkým ohlasom u nás doma, ale i u našich zahraničných partnerov. Majú eminentný záujem pomôcť nám pri vytváraní tejto siete. Náš projekt obsahuje zaujímavé podnety, ktoré chce Help Age International aplikovať aj v iných krajinách. Z tohto dôvodu budeme v marci 1999 prezentovať náš projekt na medzinárodnej konferencii v Estónsku. To je, myslím si, veľmi dobrá propagácia a prezentácia Slovenska a jeho MVO v zahraničí. V tomto roku plánujeme uskutočniť konferenciu Pomoc v starobe pri príležitosti Medzinárodného roku starších ľudí za účasti zahraničných partnerov. Verím, že všetky pripravované akcie, ako i existencia samotného Fóra pomoci v starobe spolu s vaším prispením môžu pomôcť zlepšiť život starých občanov a skvalitniť služby pre nich. Bude to nielen vynikajúci príspevok v rámci Medzinárodného roku starších ľudí, ale hlavne trvalý prínos v riešení tejto problematiky do budúcnosti. Aj vám ponúkame príležitosť spolupracovať s nami v prospech našich starčekov.

 

Ľubica Gálisová         predsedníčka Benefícia                           

 

nebude ovplyvňovať ich aktivity či organizáciu práce, ani do nich vstupovať. Fórum pomoci v starobe by malo byť prínosom pre všetkých členov, ale i pre starých občanov. Je potrebné vzájomne si vymieňať skúsenosti, aby sme spoločne hľadali riešenia problémov starých občanov, spoločne formulovali návrhy pre samosprávu, štátnu správu i parlament. Je jasné, že jedna organizácia nemôže byť partnerom vlády, ale Fórum pomoci v starobe, ktoré bude predkladať svoje stanoviská či návrhy na zmeny zákonov, prípadne naše požiadavky na zmenu postavenia našich organizácií, takýmto partnerom určite bude. Vo Fóre budeme uskutočňovať i skúsenosti a poznatky zahraničných partnerov, ktoré sme získali z činností národných sietí európskych krajín. Členovia Fóra sa budú môcť zúčastňovať rôznych medzinárodných konferencií, seminárov, tréningov, ktoré organizujú medzinárodné fóra. Benefícium na ne už i dnes dostáva pozvánky, avšak z finančných a technických dôvodov sa všetkých podujatí nemôže zúčastňovať. Jednou z veľmi dôležitých úloh je práca s médiami. Chceme oboznámiť verejnosť, podnikateľov i kompetentné orgány so situáciou našej staršej populácie a s činnosťou našich organizácií. Robíme dobrú prácu, pomáhame tým, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Potrebujeme si získať podporu verejnosti, aby sme mohli túto situáciu riešiť. Občania majú niekedy skreslený pohľad na život starých ľudí, keďže tejto problematike sa venuje v médiách a na rôznych fórach veľmi málo pozornosti. Rovnako to platí o stretnutiach MVO, o konferenciách tretieho sektora. Nestačí, aby sme starých ľuďom dali dôchodok, ale je potrebné zabezpečiť pre nich kvalitné služby, postarať sa o ich dôstojnú starobu. Naše