Článok bol uverejnený  6/2001 v časopise Humanita.
     

 

Najrizikovejšia skupina: ženy

Národná konferencia Fóra pre pomoc starším sa konala 10. a 11. decembra  v Bratislave pod záštitou predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu. Informácie o tomto podujatí redakcií poskytla predsedníčka Fóra Ľubica Gálisová. Je to pravidelná každoročná konferencia. Hodnotíme našu prácu, hovoríme o tom, čo sme dosiahli a čo plánujeme uskutočniť v budúcom období. Účastníkmi konferencie boli zástupcovia členských organizácií Fóra pre pomoc starším, reprezentanti štátnej správy, miestnej samosprávy a aj záujemcovia o našu prácu - odborníci, ktorí môžu posunúť veci dopredu. Potešiteľné je, že že v tejto oblasti pracuje mnoho mladých ľudí. Aj konferencia smerovala k tomu, aby sa vytvorili podmienky pre ich prácu v sociálnej oblasti. Jej význam zdôraznila aj účasť ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Petra Magvašiho, ktorý zaujal  k najpálčivejším problémom starších žien stanovisko so zdôraznením, že vláda SR sa touto otázkou musí zaoberať.

 Na tohtoročnej konferencií boli dominantné 2 témy:

 Jednou bola spomínaná problematika starších žien, ich postavenia v spoločnosti. Prečo? Toto je veľmi pálčivá otázka, ktorá nás dlhodobo trápi. Dôchodcovia sú riziková skupina obyvateľstva. Najrizikovejšou skupinou sú však ženy v dôchodkovom veku, pretože majú veľmi nízke dôchodky a žijú dlhšie ako muži. Po celý život majú nižší príjem ako muži a okrem toho sú ,,postihnuté´´ tým, že vychovávajú deti. Táto ich spoločensky nenahraditeľná práca by mala byť vysoko ohodnotená, ale opak je pravdou. Hovorili sme aj o tom. že v sociálnych službách je mimoriadne nízke ohodnotenie žien, často  sa dostávajú až do sociálnej odkázanosti. Kvôli riešeniu tejto problematiky sme boli v NRSR, u prezidenta republiky, písali sme petície. Aj závery tejto konferencie požadujú, aby kompetentní venovali tejto problematike náležitú pozornosť. Vážnym problémom, ktorý prezentovali účastníci konferencie, je násilie na starších ľuďoch, a to nielen fyzické ale aj psychické. Tieto prípady  zaznamenávajú kompetentné orgány stále častejšie, na čo vplýva i vysoká nezamestnanosť občanov a dochádza k častým prepadom hlavne osamelých starých ľudí. Poľutovaniahodné je týranie vlastnými deťmi a vnukmi. Starí ľudia sa proti tomuto nemajú ako brániť a ani to nevedia. Z ich psychiky a prirodzenej hanby rodiča vyplýva, že sa im o tom ťažko rozpráva a taktiež nemajú dôveru k ,,úradom´´. Preto fórum pre pomoc starším pripravuje vytvorenie nielen sociálneho, ale i právneho poradenstva pre týchto občanov, hlavne tých, ktorí sú sociálne odkázaní. V rámci týchto poradní im chceme poskytovať právne rady, ale i zastupovanie v súdnych sporoch, na ktoré nemajú peniaze.

Druhou témou boli nové podmienky pre vašu prácu v súvislosti s prechodom kompetencií na orgány miestnej samosprávy. Čo to bude pre vás znamenať? Myslím si, že v súvislosti s týmto prechodom nastáva naozaj veľmi významná zmena, pretože väčšina zariadení, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou starých ľudí, prejde na samosprávy. Samosprávy dodnes ešte nevedia, ako to bude fungovať. Robili sme projekt, v ktorom sme hovorili, ako majú tieto organizácie v rámci pôsobnosti samospráv vyvíjať svoj činnosť. Samospráva zatiaľ nemá veľa finančných prostriedkov, nemajú ich ani tieto organizácie. Ale predstavujeme si, že perspektívne sa samosprávy budú môcť združovať a vytvárať podmienky pre nové a zaujímavé služby. A ďalšia vec: budú presne vedieť, aké služby budú starší ľudia potrebovať. Čiže budú poskytovať konkrétne služby konkrétnym občanom na základe konkrétneho dopytu. Teda je tu reálny predpoklad, že v regiónoch sa môže situácia zlepšiť a budú sa poskytovať služby, ktoré budú naozaj potrebné. V rámci decentralizácie sme navrhovali zmenu úhrad nákladov na jednotlivé služby. Mali by byť viaczložkové: mal by prispievať štát, obec, aj samotný občan. Ale mali by  prispievať  i rodinní príslušníci. Zatiaľ to tak nie je a nás to veľmi mrzí, pretože spravidla nemajú záujem o problémy starých ľudí. Keď je rodič alebo starý rodič v zariadení, ktoré sa oňho stará, rodina nemá sním už prakticky žiadne problémy, ale mala by sa na tejto starostlivosti podieľať. Mala by nastať kvalitatívna zmena v poskytovaní týchto služieb.