Rady a pomoc pre seniorov

Fórum pre pomoc starším otvorilo 24. apríla 2006 v Prievidzi Informačné  a poradenské centrum pre starších ľudí. Ak budú potrebovať radu alebo pomoc, môžu každý deň od 12. do 15. hodiny zájsť na Kukučinovu ulicu číslo 5, kde centrum sídli. Ide o pilotný projekt, ktroý podporila Európska komisia. Jeho cieľom nielen je zvýšiť právne povedomie občanov, informovať svojich ich o právach a nárokoch, ale zároveň ich naučiť aj to, ako môžu tieto práva a nároky obhajovať a presadzovať.

Centrum bude poskytovať právne a sociálne poradenstvo a podávať informácie o službách, poskytovateľoch služieb, zákonoch a právnych normách seniorom, aby neočakávali všetko od štátu, ale aby sa aktivizovali a snažili sa sami aktívne zapájať do hľadania východísk pri riešení svojej neraz neľahkej životnej situácie. ,,Vytvorením tohto centra reagujeme nielen na dobré skúsenosti našich zahraničných partnerov, ale i na absenciu tejto formy pomoci seniorom. Zároveň môžeme konštatovať, že vytvorenie takéhoto centra je prvou lastovičkou na Slovensku. Je pozitívnym krokom v prospech starších občanov a je dôležitým i vzhľadom na narastajúce problémy, ktoré prináša demografický vývoj.

Na základe našej doterajšej činnosti, získaných poznatkov, uskutočnených ankiet, prieskumov, stretnutí s občanmi po celom Slovensku sme pripravili projekt, ktorý bol úspešný na medzinárodnej úrovni. Získali sme podporu Európskej komisie, čo sa dá považovať za úspech, nakoľko sme uspeli v medzinárodnej konkurencií, ´´ hovorí prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová. V rámci projektu by sa malo uskutočniť viacero zaujímavých akcií - stretnutia, prednášky, školenia, besedy, verejná diskusia na internetovej stránke, ale aj vydávanie časopisu pre starších občanov, ktorý v súčasnosti na Slovensku nevychádza. K doplnkovým službám bude patriť napríklad meranie tlaku a ďalšie aktivity podľa nápadov a požiadaviek seniorov a možnosti centra. Cieľom centra je aj  na konkrétnych prípadoch monitorovať situáciu seniorov v jednotlivých regiónoch, prístup rôznych inštitúcií k riešeniu ich problémov a zabezpečovaniu ich práv, pretože najčastejšie práve tu dochádza k porušovaniu antidiskriminačného zákona.Na slávnostnom otvorení centra bol prítomný aj prezident  Slovenskej humanitnej rady Ivan Sýkora. Zdôraznil, že činnosť Fóra pre pomoc starším vychádza z konkrétnych poznatkov o reálnom živote seniorov, reaguje na ich oprávnené požiadavky a potreby a otvorením Informačného a poradenského centra v Prievidzi sa dostáva do novej etapy.

Uverejnené 2/2006 v časopise Humanita