Vdp.  Jozef  Kosmál  - Dubnica nad  Váhom -78 rokov - katolícky kňaz duchovný otec v Dubnici nad Váhom 

Salezián tajne vyštudoval teológiu. Politicky stíhaný – za Barbarskej noci vyvezený do Podolínca,  pracoval ako robotník. Staral sa nezištne o študentov a mládež, ktorým pomáhal, organizoval rôzne  podujatia, poskytoval im nezištne ubytovanie.  Pomáhal  chudobným a sociálne odkázaným rodinám a osamelým ľuďom. Mal veľkú osobnú zásluhu na oprave a rekonštrukcii 2 kostolov a fary. Napriek veku a narušenému zdraviu aj následkom politických represálii je neustále  aktívny a pracuje v prospech iných   Je vzácnym príkladom pre mnohých i mladších a určite i pre nás všetkých.

 

Mária Lietavová – Nitra –   7O rokov

Narodila sa v Lučenci, v roku 1958 sa vydala a vychovala dvoch synov. Pracovala vo Zväzarme a na Štatistickom úrade, najväčšiu časť svojho života strávila na VŠP –    na oddelení histórie a propagácie. Po dovŕšení dôchodkového veku naplno využíva svoje vedomosti z histórie a propagácie a venuje sa turistickému sprievodstvu. V roku 2000-    zakladá  Klubu dôchodcov – Senior a samostatnej Jednoty dôchodcov  za obvod  Nitra – Čermáň, Neustále aktívne pracuje a realizuje rôzne aktivity pre starších ľudí a je ich   hnacím motorom a príkladom v aktívnej záujmovej činnosti, spoločenského života   a starostlivosti o vlastný rast aj v dôchodkovom veku. Rozdáva vždy radosť a entuziazmus aj iným, ktorých neustále povzbudzuje a je pre nich žiarivým  príkladom.

Mgr. Eva   Hoosová    Piešťany -  58 rokov Je skutočne výnimočná žena, napriek tomu, že už v mladom veku mala vážne  zdravotné ťažkosti, s láskou  vychovala až 6  detí, ktorým sa snažila dať všetko potrebné, vzdelanie a cenné rady do života.Zdravotne postihnutá  je už od mlada - ako študentka pri praxi v škole prišla o ľavú   ruku. V roku 1984 jej diagnostikovali nevyliečiteľnú chorobu. Napriek tomu sa nevzdáva a stále je aktívna a snaží sa pomáhať. Už 7 rokov vykonáva prácu predsedníčky  Klubu  Sklerózy multiplex. Hoci má len jednu ruku len  dokáže to, čo možno mnohí z nás nie, -  krásne vyšíva, štrikuje a robí rôzne ručné práce.Dlhoročne a obetavo pracuje pre Klub Sklerózy multiplex, organizuje rôzne akcie, rekondičné pobyty pre členov. Sama je postihnutá touto chorobou  a vždy pomáha iným, aby dokázali aj vo veľkých ťažkostiach  žiť plnohodnotným životom a pritom mať nádej a radosť, ktorou ich sama napĺňa.  Je príkladom aj  pre mnohých zdravých ľudí.

Ján   Honko -  Prievidza  -  78 rokov

S manželkou vychovali 2 deti, obe vysokoškolsky vzdelané. Dlhé roky pracoval ako učiteľ. Už desaťročie sa stará o vážne chorú manželku ktorá má vážnu nevyliečiteľnú chorobu čo vyžaduje  24 hodinovú starostlivosť a neustálu pozornosť.Stará sa chod celej domácnosti a zabezpečenie všetkých potrieb manželky. Napriek tomu, že táto starostlivosť vyžaduje úplne zabudnúť na seba a naplno sa venovať manželke, je nádherné s akou láskou a pozornosťou  sa o ňu stará a s veľkou obetavosťou a pozornosťou jej poskytuje pomoc. Jeho vlastné vyjadrenie je, že by svoju manželku nikdy nedal do ústavu aj keď je to ťažké, pretože nie len v pekných chvíľach treba byť pri človeku ktorého ľúbime, ale práve v tých ťažkých chvíľach mu musíme byť oporou, vtedy keď to najviac potrebuje.

Helena Schniererová – Handlová – 84 rokov

V roku 1985  jej   vnukovi Milankovi, zistili závažnú chorobu  ešte počas štúdia na strednej škole. .  Stará mama samozrejme neváhala a obetavo sa o svojho vnuka stará už viac ako 25 rokov. Momentálne je jej vnuk odkázaný  na invalidný vozík. Je to skutočne výnimočná žena, že napriek svojmu  pokročilému veku, napriek všetkým ťažkostiam, ktoré  pribúdajúce rôčky prinášajú, obetavo a s láskou sa venuje svojmu vnukovi. Nemyslí na seba, ale vždy na druhých, na tých, ktorí jej pomoc a starostlivosť potrebujú.Okrem starostlivosti o svojho vnuka rada lúšti krížovky, pečie a stará  sa o psíka a často tieto činnosti vykonáva so svojím vnukom .

MUDr.  Ľubica  Daňová – Nitra  -  75 rokov

Má dve deti. 30 rokov pracovala na Krajskej hygienickej stanici  Počas celého života sa snažila pomáhať iným. Tejto svojej zásade zostala verná i na dôchodku.  Venuje sa  turisticko-sprievodcovskej činnosti  hlavne pre starších. V roku 1993 - Zakladateľka mestskej organizácie Jednoty dôchodcov  a predsedníčka tejto  organizácie až do tohoto roku. Členka Komisie  zdravia pri  Mestskom úrade Rada odovzdáva svoje bohaté skúsenosti získané pri práci so staršími ľuďmi aj ďalej a neustále pomáha v práci Klubov dôchodcov v meste. V tejto činnosti sa snaží  svojim vrstovníkom napĺňať dni a roky jesene života radosťou, láskou, porozumením , aby ho prežívali naplno a nepociťovali osamotenosť a smútok.

/  Janka Lukáčová , Stará Ľubovňa – 63 rokov

Za svoju prácu je už nositeľkou ceny mesta  za rok 2005. Má 3  dospelé deti , 7 vnúčat. Otec bol z politických dôvodov nespravodlivo obvinený a odsúdený- čo jej  spôsobovalo vážne problémy  jej a celej rodine v živote v zamestnaní -   Pracovala ako laborantka v NsP , manžel pracoval v školstve. Pracuje v zväze záhradkárov – ako uznávaná aranžérka . Svoje práce predstavila na súťaži v Brne. Obetavo zdobí  interiéry kostolov v meste i v regióne, vytvára  krásne kytice  k rôznym  príležitostiam. Miluje poéziu – je výborná interprétka umeleckého slova – patrí k zakladateľom Vansovej Lomničky   Vždy je ochotná spríjemniť život iných a hlavne tie dôležité a významné medzníky v živote rodiny a človeka.

Oľga Hovancová  - Slovenské Nové Mesto – 67 rokov napriek svojim veľkým zdravotným ťažkostiam ,  je obetavá, vždy ochotná pomôcť, rozdávať radosť a lásku  tým, ktorí ju potrebujú, nikdy neodmietne toho kto sa na ňu obrátil s prosbou o pomoc, ale robí ešte viac pomáha tým ktorí sú opustení a o pomoc nežiadajú. Dlhoročne poskytuje služby, pomoc a starostlivosť o svojim blízkym -, 8 rokov sa starala  ťažko chorých -  svokru a svokra za ktorými denne za každého počasia dochádzali spolu aj s manželom až 11  kilometrov  spolu, aby im poskytli pomoc . 6 rokov sa starala  o svoju mamku . Aj dnes nezištne pomáha tým, ktorí  skutočne potrebujú pomoc – ťažko chorým v miestnom hospice, ako dobrovoľníčka sa zapája do práce organizácie CALNEWS -  Calavita . Zaujímavá a veľmi záslužná je jej  vlastná aktivita – pomoc chudobným a sociálne odkázaným rodinám. Pravidelne 3 a 4 krát ročne robí zbierku šatstva a rôznych denných potrieb, ktoré potom osobne s manželom rozvážajú až 38 rodinám v ich regióne , medzi ktorými sú i občania rómskej menšiny  Aktivizuje starších , snaží sa im poradiť, pomôcť a hľadať možnosti riešenia ich problémov

JUDr.  Júlia  Chlebanová -  Trenčín -  57 rokov  predsedníčka Klubu kresťanských dôchodcov . Veľmi dobre pozná problémy starších, ich malé právne vedomie a to, že sú odkázaní na pomoc iných a je dôležité ich vzdelávať, učiť ako sa brániť proti mnohým nespravodlivostiam  a rôznym špekulantom, ktorí starších často zneužívajú. Našla na to veľmi dobrý recept a snaží sa týmto ľuďom nezištne pomáhať, poskytnúť dôležitú informáciu, radu. Napriek tomu, že by mohla poskytovať  právne rady za úhradu, vie že starší na tieto služby nemajú finančné prostriedky a z toho dôvodu  poskytuje  právne poradenstvo a dôležité rady svojim vrstovníkom – zdarma. Mnohým ľuďom významne a pozitívne ovplyvnila ich život. Robí rôzne prednášky , besedy – pomáha zvyšovať  právne vedomie starších občanov a pochopiteľne spolupracuje aj s Fórom pre pomoc starším, tým, že definuje problémy staršíchOkrem tejto práce dokázala sa ešte starať aj o svoju imobilnú mamičku. Cenu prevzal zástupca.

Januška  Jozef – Bánovce nad Bebravou -  60 rokov 

Od roku 1997 Predseda Okresnej rady Slovenského zväzu  zdravotne  postihnutých. Organizuje podujatia  , zájazdy , týždenné liečebné pobyty pre členov zväzu, návštevy kultúrnych podujatí, Deň zdravotne postihnutých.   V roku 1997  pre vážne kardiovaskulárne ochorenie  je trvale invalidný. Napriek  prekonanej operácii srdca   funguje a jeho srdce bije pre širokú verejnosť a prácu pre zdravotne postihnutých. Je takým motorom  a vzorom pre tých, ktorí už nevládzu, ktorí často chcú rezignovať pre vlastnú chorobu  a mnohé ťažkosti, ktoré ich sprevádzajú. Je však vždy poruke, aby pomohol a poskytol dôležitú radu, ukázal, že i v chorobe a problémoch sa dá nájsť východisko a riešenie.

Anna   Volochová -  Banská  Bystrica -  83 rokov – obyvateľka  DD

 Vychovala 3 deti – 2 dcéry  žijú v Nemecku – pred štrnástimi rokmi stratila syna. Pred  20 rokmi ovdovela . Má 1 vnuka , ktorý žije v Banskej Bystrici. Celý život prežila na východnom Slovensku. Je obyvateľkou  DD. Napriek tomu, že jej život bol smutný, sprevádzaný mnohými ťažkosťami, opustenosťou a problémami, ona sama rozdáva radosť iným, navštevuje hlavne imobilných či pripútaných na lôžko. Má dar počúvať druhých , tých, ktorý často nemajú nikoho, komu by sa zdôverili. Trpezlivo, nežištne a obetavo sa venuje ostatným klientom DD. Delí sa o svoje skúsenosti a ochotne rozdáva cenné rady , jej najväčším darom pre, je úsmev a radosť iných, hoci sama jej mala v živote málo.

Elena  Kintlerová – Bratislava -  85 rokov – obyvateľka  DD

Učiteľka  na dôchodku – už 18 rokov žije v domove. Hoci jej život naložil na chrbát už 85 rokov, takmer každý deň si naloží  na chrbát ruksak a zabezpečuje nákupy  klientom domova , pomáha často oveľa mladším ako je ona sama. Aj v tomto veku sa stále venuje aj svojej odbornosti – hlavne zdravej výžive . Študuje knihy, pozýva na prednášky , kupuje a distribuuje časopisy. Stará sa chorých obyvateľov – prináša im obed, ale aj v dedine svojim priateľkám. Nezištne a obetavo pomáha svojej rovesníčke pri starostlivosti o jej postihnutú dcéru, vozí ju  na prechádzky, usiluje sa ju rozptýliť. niečim zaujať. Táto milá a nenápadná žienka / ako uviedli navrhovatelia jej nominácie/  žije svoj život viac pre iných ako pre seba.

Ing. Zuzana Dvořačková -  Zvolen – 59  rokov – invalid  na vozíčku Má dve deti – dvoch chlapcov. Od roku 1985   je invalidná, kedy jej –diagnostikovali  ťažké postihnutie sklerózou multiplex. V roku 1993  nečakaná smrť manžela  a od tohto roku je definitívne odkázaná na invalidný vozík. Zostala  sama s 2 nezaopatrenými deťmi – l5 a 12 rokov. Tento ťažký osud a vážne postihnutie jej však nezobrali chuť žiť. V týchto  ťažkých chvíľach sa naučila žiť s týmto ochorením a brať ho ako súčasť svojho života. Napriek  tomuto sa však vrhá i do práce pre iných. Od roku 1998 pracuje vo zvolenskom klube SZSM. Prispieva k zlepšeniu života zdravotne postihnutých a boji s touto zákernou chorobou. Spolupracuje s inými organizáciami, navrhuje a pripomienkuje zákony. Šíri osvetu pre ťažko zdravotne postihnutých,  burcuje ich záujem a snahu žiť samostatný život. V časopise  Nádej poskytuje rady a najnovšie informácie z oblasti sociálnej   pomoci. Jej život a práca , ako i ťažký životný osud je príkladom pre mnohých, že sa oplatí žiť, dávať lásku a pomoc iným a že každý človek má právo na plnohodnotný život. Sama  je živým príkladom hodnoty a ceny života .

 

P. Dvořačková sa odovzdávania nezúčastnila, cena jej dodatočne bude odovzdaná.