4.Vlasta Graichamnová  4. novembra 1921, - 88 rokov Bardejov

 

Pani   Vlasta sa stala zakladateľkou a prvou riaditeľkou Okresnej knižnice v Bardejove.  Od roku 1967 začala pracovať v Šarišskom múzeu. Táto práca sa stala pre ňu osudnou, napĺňa jej celé vnútro a svojim výkladom obohacuje stovky a tisícky  významných osobností a návštevníkov, Bardejova Ešte aj dnes  vo svojich krásnych 88 rokoch neúnavne pracuje,  prednáša a vykonáva sprievodcovské služby, organizuje vlastivedné vychádzky, angažuje sa v klube dôchodcov: Je tiež zakladajúcou členkou  speváckeho telesa Sami sebe. Stála pri zrode zboru pre občianske  záležitosti a je členkou Únie žien Slovenska.  Miluje históriu, vážnu hudbu a umenie vôbec Je skromná, múdra, jej rozsah vedomostí, erudovanosť, pritom skromnosť si zaslúžia veľký obdiv. Je to žena, ktorá sa vie  obetovať, je svedomitá a čestná. Je stelesnením  mnohých dobrých ľudských vlastností a obrovská pokora.

 

 

5.Tretinová Viera, nar. 10.2.1933, -  76 rokov  z Dolného Kubína

 

Pani  Vierka Tretinová je dlhoročnou členkou klubu dôchodcov. Aj pri svojom vyššom veku nezostáva sedieť doma, ale aktívne sa zapája a podieľa na organizácií činnosti tohto klubu, Pracovala taktiež  aj ako  predsedníčku samosprávy, viedla kroniku aj spevácky krúžok Klubu Dôchodcov a ešte stále má na starosti klubovú knižnicu. Patrí medzi ľudí, ktorí nezištne obetujú svoj čas v prospech tých , ktorí to potrebujú. Aj napriek tomu, že sama má veľa problémov obetavo sa stará ako opatrovateľka o  svojho nemocného manžela, ale vždy si nájde  čas prísť i medzi priateľov do klubu a nezištne pomáha pri rôznych akciách. Táto žena je človek s veľkým a dobrým  srdcom, plným lásky. Pani Vierka robí všetko preto, aby všetci okolo nej boli šťastní a spokojní  a preto dokáže obetovať svoj čas, svoju energiu.

 

 

 6.Valéria Berecová, nar. 2.1.1928, -  81 rokov -  bytom Nitra

 

Vychovala 3 deti, dnes je vdova. Celý život pôsobila ako dobrovoľná cvičiteľka základnej rekreačnej telesnej výchovy. Neskôr sa venovala aerobiku, pracovala s deťmi a mladými ľuďmi, čo jej dáva neustály mladistvý postoj k životu.  Aj v tomto veku  stále cvičí a venuje sa aktívne ako dobrovoľníčka seniorom. Je členkou rôznych organizácií, v ktorých svojou aktívnou činnosťou patrí ku kmeňovým pilierom. Je veľmi  obetavá , nesmierne aktívna a jej práca medzi seniormi je veľmi cenená. Prispieva k ich obohateniu, tvorbe druhého životného programu a k tomu prispieva príkladom  vlastného života. Pani Valika dobro rozdáva plnými hrsťami v prospech iných ľudí.  Je drobná vzrastom, ale veľká srdcom.

 

7. Anna Geclerová, nar. 11.4.1940 -  69 rokov -  972 51 Handlová

 

P. Anička je úžasná, krásna žena, ktorá sa dokázala vzdať svojho zamestnania, dokázala obetovať celý svoj život pre druhých. Nikdy nemyslela na seba.  Narodila sa jej dcérka, ktorá bola ťažko zdravotne postihnutá.  Napriek tomu  ju však nedala do sociálneho zariadenia a bola odhodlaná dať jej všetku lásku a starostlivosť.  Jej dcérka potrebuje 24-hodinovú starostlivosť, čo si vyžaduje často nadľudské úsilie a obetavosť, pretože jej dcérka sa bez nej nikam ani nepohne a nemôže sama nič spraviť. Svoju lásku a starostlivosť a neprestajnú opateru jej poskytuje od roku 1964 a napriek vlastnému zhoršujúcemu sa zdraviu a pribúdajúcim rokom aj  dnes   jej venuje celý svoj  život, voľný čas, dáva sa jej celá. Je to nádherný príklad obetavého, láskaveho a dobrého človeka, ktorý si zaslúži nielen za jej dcéru, ale za nás všetkých jej povedať veľké ďakujeme.

 

 8. Ján Vargovský, 16.9.1931  -  78 rokov  zo Zvolena

 

Narodil sa v Bratislave, neskôr sa presťahoval do Pláštoviec a potom do Zvolena. Vždy chcel byť užitočný ľuďom a preto aj študoval na zdravotníckej škole a neskôr pracoval na Železničnej hygienickej stanici vo Zvolene.

Pán Ján  má dvoch synov, pred 8 rokmi mu zákerná choroba zobrala milovanú manželku. Táto strata ho veľmi poznačila a ovplyvnila aj to, že dnes žije v Domove socialnych služieb., Napriek tomu, že má veľké zdravotné problémy , pohybuje sa  „len“ za pomoci ortopedickej pomôcky a pri zlom zdravotnom stave za pomoci invalidného vozíka ale vždy dokáže pomáhať druhým ľuďom, hlavne ťažko zdravotne postihnutým. Tomu donesie noviny, podá pohár vody, odprevadí na invalidnom vozíku do jeho izby, ďalšieho potlačí do záhradky. Nepozná nikdy slovo nie.  Pán Ján je veľmi milý, dobrosrdečný, priateľský, úprimný človek, ktorý sa vie rozdať pre druhých a to aj vtedy, keď sám na tom nie je najlepšie.  

Pán Ján si zaslúži morálne ocenenie, ktorým nepochybne titul senior roka je.

 

9.  Valéria Figurová,  z Martina , nar. 17.3.1938, -   71 rokov

 

Moja stará mama je úžasný a krásny človek, dokáže sa obetovať pre druhých, napísala nám vnučka o svoje starej mame . Obetavo sa starala  o svojho chorého manžela. Od roku 2000 keď choroba postihla jej manžela sa stará mama stala členkou ILCO klubu stomikov.  Po jeho smrti zostala naďalej v klube ako dobrovoľný člen, podieľa sa na vedení klubu ako pokladníčka a pomáha pri všetkých akciách, organizované pre členov klubu. Už štvrtý rok pracuje na tvorbe klubového časopisu Turčianski stomici . Okrem toho, že je aktívna v klube, po smrti starkého sa rozhodla študovať na Univerzite tretieho veku, ktorú úspešne ukončila v roku 2004. Je členkou Jednoty dôchodcov aj klubu dôchodcov. Nemalou mierou sa podieľa aj na iných aktivitách, zapojila sa do  obnovy chodníka na Svätoplukovej ulici v Martine, čoho výsledkom bolo, že tento chodník  bol v tomto roku  ukoncený.

 

10 Božena Dedíková, z Trenčína, koncom tohto roka sa dožíva 71 rokov  /29.12.1938,/

 

Je členkou klubu KDH , v ktorom vykonáva funkciu pokladníčky. Je aj členkou klubu Zväzu Kresťanských Seniorov a aj tam vykonáva funkciu pokladníčky a zapája sa do každej práce a činnosti tohto klubu. Obetavo sa Stará  aj o prijemné prostredie a čistotu kostola Svätej rodiny v Trenčíne už celých 11 rokov,  čím prispieva i k tomu ,aby veriaci mali možnosť načerpať veľa sily  a duchovnú podporu v tomto materiálnom svete. Už  šiesty rok obetavo  zabezpečuje stravu kňazom vo farnosti Trenčín – Juh,  ktorú podáva vo vlastnom byte a u nej nájdu vždy príjemné prostredie, kde môžu načerpať silu, pokoj pri svojej náročnej pastoračnej práci   Dlhé roky pôsobí  tiež v ženskom speváckom súbore Svätá rodina, je tiež vedúcou Ruže - členov ružencovej rodiny.

 

11  Magdaléna Griesbachová -  

 

Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Nitre. 40 rokov pôsobila na piaristickom gymnáziu a celým svojim zanietením sa venovala deťom a mladým ľuďom, čo sa i ich rodine dlhoročne traduje, Jej prastarý otec bol zakladateľom športu v Nitre, ona v jeho stopách pokračovala a ide dodnes. Šport patrí ku kultúre a p. Magdaléna ho s radosťou v súčasnosti rozdáva seniorom v Centre pre seniorov v Nitre  V plnej miere nezištne rozdáva seniorom optimizmus, dobrú náladu, vedie ich k pohybu, čo znižuje ich chorobnosť a zvyšuje kvalitu ich života. . V roku 2008 sa so seniorkami z Nitry zúčastnili prvého Golden Age Festivalu 2008 na Grand Canarii v Španielsku, kde boli úspešní. Patrí medzi aktívnych seniorov, ktorým dobíja batérie práve činnosť v prospech iných ľudí, preto si ocenenie určite zaslúži.

 

12 . František Demo, nar. 13.10.1937 - 72 rokov Štúrovo

Po odchode na dôchodok pracuje pre Slovenský zväz telesne postihnutých v sociálno-rehabilitačnom centre v Štúrove. Od roku 2001 je riaditeľom  zariadenia SRC relax Štúrovo. Napriek svojím zdravotným ťažkostiam toto zariadenie zveľadil a zo starého rodinného domu prerobil na bezbariérové zariadenie pre zdravotne ťažko postihnutých. Svojím prístupom napomáha integrácii zdravotne ťažko postihnutých do spoločnosti. Týmto návrhom na seniora roka 2009 sa mu chceme poďakovať za všetku pomoc.

 

13. Oľga Csákayová, nar. 6.5.1938 – 77 rokov z Nitry

 

Pani Oľga je diplomovaná učiteľka tanca a spoločenskej výchovy. Od roku 1994 je poslankyňou MsZ v Nitre. Je členkou viacerých organizácií v Nitre, v ktorých  sa aktivizuje ako dobrovoľníčka. Pravidelne vedie pohybové aktivity, tanec seniorov. Od roku 1992 je viceprezidentkou dámskeho klubu nitrianskej humanitnej nadácie spoločnosti HOMO NITRIENSIS, ktorý realizuje aktivity v charitatívnej oblasti. Pôsobí aktívne v združení Nitrianska kráľovská vinná cesta. Za svoju činnosť obyvateľov mesta Nitra bola ocenená titulom „Čestná občianka mesta Nitra“.

 

14. Mária Chrenová, nar. 28.8.1935, -  74 rokov Dolný Kubín

 

Pani Marienka svojim povolaním bola učiteľkou základnej školy.

Celý svoj život zasvätila a obetovala práci v oblasti verejno-prospešného života a hlavne svojim  deťom v škole, ktorým nedávala len vedomosti, ale aj lásku a bola ich druhou mamou.  Aj po odchode na dôchodok zostala naďalej činná, aktívne pracuje v okresnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska ako pokladníčka. Získané skúsenosti a mnohé tvorivé nápady uplatňuje v súčasnosti aj v klube dôchodcov, je členkou speváckeho krúžku a predsedníčkou Klubu Dôchodcov v Dolnom Kubíne. Vďaka svojmu príjemnému vystupovaniu, veselej povahe, úprimnosti a ochote je veľmi obľúbená medzi členmi klubu, ale aj v komunite seniorov. Srdce má plné lásky, ktorú sa snaží dávať po celý život iným.

 

 

 15. Ľudmila Štrkolcová, nar. 15.1.1936 – 73 rokov  - Závažná Poruba

 

Je to mama, ktorá nadovšetko miluje svoje vlastné deti, dokáže sa po celý život rozdávať aj deťom okolo seba, vie ich osloviť, nadchnúť folklórom a zúžitkovať práve to, čo im je celkom prirodzené a samozrejmé. Vedie detský folklórny súbor Ďumbier ako umelecká organizačná vedúca a choreografka, ale aj ako krajčírka krojov v jednej osobe. Rozdávajú radosť a dobrú pohodu divákom doma i v zahraničí, členmi súboru sú deti vo veku od 4 do 80 rokov. Viacerí absolventi Ďumbiera úspešne pokračujú v iných súboroch na Slovensku. Životným krédom p. Štrkolcovej je zostať mladým a medzi mladými je tiež kus životného umenia.

 

16. Mária Bakoniyová, nar. 7.10.1929 – 80 ročná Želiezovce  

 tel. 036/7713000.-

Je nositeľkou viacerých vyznamenaní za svoju pedagogickú a kultúrnu činnosť. 12 rokov vedie základnú organizáciu JDS v Želiezovciach, kde je 250 členov. Vykonáva prácu, ktorú nie je možné vyvážiť peniazmi. Pozorní ľudia ju však vnímali a vnímajú a sú za ňu veľmi povďační. Vychovala celé generácie ľudí, ktorí sú roztratení po svete, pomáhala im pri prvých krokoch do neznámeho života. Za toto všetko, ako aj za ďalšie tu nepovedané jej patrí obdiv a veľké úprimné poďakovanie.

 

 

17. Ing. Leonard Bulla 10.3.1929 – 80 rokov    z Alekšiniec

 

Pán Leonard pochádza z okresu Dolný Kubín, ale od roku 1943 žije v obci Alkšince.

Celý život bol aktívny, pôsobil v rôznych verejných a spoločenských inštitúciách a orgnizáciach. Ani vo svojom pokročilom veku nemohol zostať mimo spoločenského diania a bez aktivity.  Od roku 1995 je predsedom ZO Jednoty dôchodcov v Alekšinciach. So svojou už nebohou manželkou vychoval dvoch synov. I keď pôsobil  v mnohých spoločenských aktivitách nikdy nezanedbával svoju rodinu. Viedol a vedie príkladný rodinný život, je aktívnym prispievateľom do obecných novín, kde chce aj dnešnej mládeži povedať o časoch minulých, o rôznych zvykoch jeho detstva a mladosti. Aj touto formou chce apelovať na mládež a viesť ich k úcte k starším. Za svoju dlhoročnú prácu získal množstvo uznaní a vyznamenaní.

Pán Leonard si ocenenie „Senior roka 2009“ určite zaslúži

 

18. Maršalová Mária, 17.6.1943, Ozorovská Hlavná 14, 95701 Bánovce nad Bebravou

 

P. Maršalová je zodpovedná, ambiciózna, vedúca klubu dôchodcov. Funkciu vedúcej zastáva od roku 2001. Zodpovedným prístupom k práci s dôchodcami pravidelným pondelkovým stretnutiam venuje dôkladnú prípravu, pravidelne nacvičuje kultúrne programy, s ktorými členovia klubu vystupujú na rôznych podujatiach Vzhľadom na to, že je to jednoduchá úprimná seniorka a        nikto jej nikdy nevyjadril vďaku za jej aktivity si zaslúži toto ocenenie.

 

 

19. Eduard Černický. Nar. 1940 – 69 rokov Tatranská Lomnická

 

P. Černického, hoci vo veku 69 rokov prenasledujú už bolesti chrbtice, ale napriek tomu ho môžete  stretnúť  na besedách s rekreantmi v lomnických hoteloch a penziónoch, kam ho ako dlhoročného člena dobrovoľného zboru tatranskej horskej služby radi prizývajú aj dnes. Lomničania ho poznajú ako neprehliadnuteľnú postavičku pre svojský humor a neotrasiteľný optimizmus. Pomáha tým, ktorí navštívia tento krásny kút Slovenska, aby svoju dovolenku prežili pokojne a bezpečne a vyvarovali sa všetkým nástrahám, s ktorými sa môžu v našich veľhorách stretnúť. Oporou  je  však nielen  pre celú svoju rodinu, ale aj pre svoj citlivý prístup pre svojich seniorských rovesníkov. Je to človek, ktorý  si zaslúži morálne ocenenie tak významné  ktorým nepochybne titul senior roka je.

 

20. Emília Kunovská,  8. 1. 1951  58 rokov  z Trnavy

 

Pani   Emília je staničnou sestrou neurologického oddelenia FN v Trnave, kde pracuje už 35 rokov. Stará sa o pacientov s empatiou, láskou a pokorou . Je aktívnou členkou klubu sklerózy multiplex Trnava od jeho vzniku a nezištne pomáha ľuďom s ťažkým a nevyliečiteľným ochorením. Pre ľudí s tak závažnými zdravotnými problémami a sociálnymi ťažkosťami je nesmiernou oporou. Zabezpečuje a organizuje pre členov klubu besedy a prednášky z oblasti neurológie a informuje nás o nových metódach liečby  sklerózy multiplex.  Pani Milka si určite tiež toto ocenenie zaslúži.

 

 

21.  Kubovich Štefan, nar. 10.11.1940 -  69 rokov, Školská 233, Slovenské Nové Mesto

 

Vyrastal  v rodine obvodného lekára a zdravotnej sestry , čiže mal k humanite a pomoci iným veľmi blízko. Snaží sa ľuďom pomáhať, podporovať chudobných, venuje sa charite. V regióne kde žije je veľa ľudí, ktorí potrebujú pomoc a to ho nenecháva ľahostajným a snaží sa pomáhať ako vie a ako mu to aj jeho zdravotný stav dovoľuje. Robí zber šatstva a všetky Nadbytočné veci z domácnosti   každoročne odovzdáva na obecný úrad . Záleží mu na ľuďoch, nie je mu ľahostajný ani verejný život a otázky dotýkajúce sa života hlavne odkázaných a starších a preto sa angažuje v rôznych združeniach a kluboch, ktoré sú zamerané  hlavne na pomoc starším, chorým ľuďom.  

 

 22. Andrej Dupaľ, nar. 12.11.1941 -  68 rokov  z Prešova

 

Jeho celoživotným krédom bola práca s ľuďmi vo funkciách vedúcich hospodárskych pracovníkov a neskôr nástup na profesionálnu činnosť vo funkcii pilot vrtuľníkov.  Pri tejto profesii  sa podieľal sa na záchrane mnohých ľudských životov. Táto činnosť bola pre pilota veľmi náročná a vyžadovala si nielen profesionálnu zručnosť, ale i obetavé srdce a empatiu pre iných, aby vedel byť vždy tam, ak niekto potreboval pomoc. Podieľal  sa aj na výcviku nových pilotov a inej leteckej činnosti .  Jeho aktivity spočívajú v organizovaní voľného času a zabezpečovaní aktivít pre staršiu generáciu v rámci klubu Združenia kresťanských  seniorov. Jeho práca sa  nezamerala len na spoločenské a verejné podujatia, ale jeho krédom je  venovať ľuďom okolo seba duchovné hodnoty. Veľkou a záslužnou akciou ktorú uskutočnil s veľkým nasadením bolo zorganizovanie celoslovenskej púte seniorov na Levočskú horu k Panne Márii, kde bolo až 70 tisíc ľudí, Pán Andrej hovorí, že nestačí postarať sa o telo, ale treba  sa starať aj o svoju dušu a preto šíri okolo seba lásku, pozornosť a pochopenie pre problémy a potreby iných.

 

 

23. Mikuláš Argalács, 2.10.1941 – 68 rokov Poprad.

P. Argalács bol zakladajúcim a vedúcim redaktorom periodika Tatranskej mestskej samosprávy, tatranského dvojtýždenníka (vychádza už 20 rokov), bol iniciátorom založenie neinvestičného fondu na obnovu Zbojníckej chaty . Pátraním po pravých skutočnostiach sa pričinil  o uvedenie historických  okolnosti na pravú mieru. V dvoch dieloch knižnej histórie Prechádzky starým Popradom sa pokúša prostredníctvom unikátnych fotografií a dokumentov doplniť históriu Popradu. Je veľa projektov a mnoho diel, ktoré budú aj v ďalekej budúcnosti vzorom pre mladých i jeho rovesníkov a ktoré nesú jeho rukopis.

 

 

 24. Marta Gálikova, 14.9.1942 – 67 rokov  Alekšince

Pani Marta v roku 1997 ovdovela, napriek tomu, že táto udalosť ju veľmi zlomila, dokázala sa pozviechať a nezanevrela na život. Stala sa aktívnou členkou ZO Jednoty dôchodcov, kde bola zvolená do výboru ako kultúrna referentka, organizuje nespočetne veľa podujatí pre našich dôchodcov. Má obrovské množstvo energie, dokáže potešiť aj utešiť, dokáže vplývať na starších spoluobčanov, čím ich núti sa taktiež zapájať do verejného života, aby nezatrpkli a mohli svoju jeseň života prežiť aktívne s pocitom nepremárnených rokov.