Uverejnené v januári 2006 v časopise NOVÁCKY CHEMIK
 

  Fórum pre pomoc starším získalo grant  na vybudovanie poradenského centra

Zvýšia právne vedomie seniorov

 Neziskové občianske združenie Fórum pre pomoc starším so sídlom v Prievidzi dostalo v závere minulého roku grant z Európskej únie vo výške101 tisíc eur na vytvorenie poradensko-informačného centra.

Podľa prezidentky FPPS Ľubice Gálisovej ide o projekt, ktorý podporila Európska komisia. Centrum bude nápomocné starším občanom v otázkach ich ľudských a občianskych práv. Vytvoria internetovú stránku , pomocou ktorej budú seniori môcť získať potrebné informácie a konzultovať svoje súkromné problémy. Začnú vydávať aj časopis a pripravia niekoľko pracovných konferencií i školení o právach starších ľudí.

 

Hoci starnutie je prirodzený  a nezvratný proces v živote každého človeka, predsa sa starší ľudia stále viac dostávajú na okraj spoločnosti. Pritom nejde len o dôchodcov, ale aj o občanov okolo 40tky, ktorí kvôli svojmu veku stále ťažšie získavajú zamestnanie, konštatuje Ľ. Gálisová. Podľa nej mnohí ľudia sa tiež stretávajú aj s rôznou interpretáciou a výkladom zákonov zvyčajne v ich neprospech. Často je to aj nezáujem úradníkov vychádzať im v ústrety. Preto ľudia v pokročilejšom veku potrebujú dostatok informácií, aby sa vedeli účinne brániť. Pri realizácií projektu bude fórum spolupracovať s podobnými zahraničnými organizáciami. FPPS vzniklo v r.2000 a má celoslovenskú pôsobnosť.

Zabezpečuje starostlivosť, pomoc a služby, s cieľom presadzovať ich záujmy, potreby a práva, sledovať zlepšenie života staršej generácie, zmierňovať ich utrpenie v prípade choroby, nešťastia či samoty. Zvlášť sa venuje sociálne znevýhodneným a zdravotne postihnutým ľuďom. Opiera sa pri tom o podporu štátnych i neštátnych orgánov, samospráv a takisto podnikateľských subjektov. Fórum je členom svetovej siete organizácií Help Age Internetional Londýn, AARP vo Washingtone, Milénium Fórum NGO pri OSN a spolupracuje s podobnými združeniami v 15 krajinách východ. a stred. Európy. FPPS si vďaka svojím aktivitám získalo v Európe dobré meno, čoho dôkazom je aj pridelený grant, dodáva Ľ. Gálisová.                 (prš)