P O Ď A K O V A N I E.

           Dňa 22.12.2007 v Chránenej dielni a čajovni, kde pracujú ľudia s telesným postihnutím skleróza multiplex a ktorej riaditeľkou je Bce Škultetyová Katarína bolo na želanie prezidentky organizácie Fóra pre pomoc starším a telesne postihnutým pani Gálisovej Ľubici uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi mesta, ocenenými seniormi, matkami klientov a klientmi ARCHY – organizácie, ktorá je denným stacionárom pre telesne postihnutých v našom meste a pracovníkmi chránenej dielne Tri ruže pre ľudí so sklerózou multiplex.

 

            Ďakujem p. Gálisovej Ľubice, že iniciovala takéto stretnutie a oboznámila prítomných s činnosťou Fóra pre pomoc starším a postihnutým. Jej príhovor priblížil prácu tejto organizácie, ktorá má sídlo v Prievidzi a pôsobnosť na celom území Slovenska. Pod  Fórum pre pomoc starším patrí pomoc pre ľudí, ktorí majú rôzne problémy v oblasti sociálnej, zdravotnej, ale aj právnej. Preto v novembri v roku 2006 bol vytvorený Parlament seniorov, ktorý spracoval svoje stanovy a má celoštátnu pôsobnosť. Súčasne má 40 poslancov, no žiadalo by sa, aby na každý kraj bolo aspoň 10 poslancov, preto, aby sa ľahšie mapovala situácia v tejto oblasti a s konkrétnymi návrhmi by sa predstupovalo prostredníctvom Ministerstva práce a sociálnych vecí na prerokovanie do Národnej rady. So záujmom si prehliadla zariadenie dielni, kde postihnutí sklerózou multiplex vytvárajú podľa svojej zručnosti rôzne darčekové predmety od maľovaných kvetináčov, obrázkov, rámov na obrazy až po rôzne ručné práce.

 

            Ďakujem primátorovi mesta Ing. Šikovi Stanislavovi, že prijal pozvanie na toto stretnutie a poveril zastupovaním PhDr. Kobzu, ktorý reagoval v tom smere, že tak ako bol vytvorený Mládežnícky parlament v našom meste, tak by bolo zaujímavé vytvoriť Parlament seniorov, kde by bolo možné očakávať podnetné návrhy na riešenie rôznych problémov mesta týkajúce sa vo všetkých oblastiach vzhľadom na to, že sa jedná aj o životné skúsenosti je táto myšlienka viac ako aktuálna.

 

            Ďakujem za účasť Ing. Gunišovi Jozefovi a p. Januškovi Jozefovi, ktorí si na Bojnickom zámku prevzali ocenenie senior roka. Ing. Guniš Jozef bol ocenený v roku 2006 za celoživotnú prácu v oblasti poľnohospodárstva a p. Januška Jozef prevzal ocenenie tento rok za 10 ročnú prácu v SZZP, kde pracuje ako predseda okresnej organizácie. Obaja páni porozprávali svoje dojmy z preberania ocenenia.

 

            Ďakujem za účasť matkám a klientom ARCHY. Matky klientov mali vážne pripomienky na prácu vedenia tejto organizácie. Práca sa po odchode Bce Kataríny Škultetyovej podstatne zhoršila, klienti odmietajú návštevu tohto zariadenia, súčasní pracovníci nemajú k ním prístup na aký boli zvyknutí, nič nevytvárajú a podľa vyjadrenia matiek veľmi by privítali, keby mohli navštevovať zariadenie Tri ruže. Snáď táto pripomienka pomôže prácu v ARCHE zlepšiť.

 

            Musím konštatovať, že najväčšie poďakovanie patrí Bce. Kataríne Škultétyovej za pozvanie do zariadenia TRI RUŽE, kde sa mohlo toto stretnutie uskutočniť. Patrí jej vďaka aj za to,  že prakticky vytvorila dve zariadenie, kde majú možnosť sa aj občania s telesným postihnutím realizovať. Rozhodne túto prácu nerealizovala sama v jej pozadí je práca odborníkov a nadšencov, ktorí bez nároku na akúkoľvek odmenu podporili jej myšlienku a pomohli ju zrealizovať.

                                                                                      

                                                                                                                              Vavrová Anna,

                                                                                                                    Parlament seniorov Slovenska.