Aktívni seniori v EU – projekt AGE so spoluprácou Fóra pre pomoc

 starším  -  Prečo máme ísť voliť našich zástupcov do EP ?

 

Fórum pre pomoc starším sa zapojilo do významného projektu, cez ktorý starším  podáme informácie o EU, štruktúrach EK. Chceme zhodnotiť dôležitosť spolupráce s EU, čo tieto inštitúcie starším prinášajú, ako ovplyvňujú ich život . Cieľom je povzbudiť seniorov byť aktívnymi v európskom, ale aj miestnom priestore a vybudovať lepšiu budúcnosť pre všetky generácie a poukázať tiež na dôležitosť zúčastniť sa volieb do EP.

V tomto roku sa uskutočnia  voľby do EP, občania ich vnímajú ako  nepotrebné . Naša organizácia dlhodobo pracuje práve v medzinárodných štruktúrach, a môžeme túto prácu hodnotiť viac pozitívne, nakoľko práve tu sa viac hovorilo o problematike starších, o ohrozeniach tejto skupiny a nastoľovali sa témy, ktoré  v niektorých krajinách sa zdali ako druhoradé. Vytvorená brožúrka, podrobne opisuje a predstavuje jednotlivé inštitúcie a hovorí o tom, čo sa podarilo urobiť v prospech starnúcej populácie. Uvediem aspoň niektoré Výňatky z brožúrky Aktívni seniori v EU spracovaná v rámci projektu :

Vivian Redingová – viceprezidentka EK hovorí : „Seniori predstavujú dôležitú a stále narastajúcu časť našej Európskej spoločnosti, našej ekonomiky, našej kultúry a našich životov. Je dôležité zabezpečiť sociálne začlenenie týchto občanov aby mohli naplno využívať svoje práva. Vyhlásenie z roku 2012 naznačuje silný politický záväzok k presadzovaniu práv a k sociálnemu začleneniu starších obyvateľov Európy. V posledných rokoch došlo k postupnému nárastu vekovej diskriminácie.“ Z nášho pohľadu môžeme s tým len súhlasiť. 

EK, sa veľmi vážne zaoberá problematikou starnúcej populácie. Fórum je členom európskej siete AGE- Platform Europe, čo nám  umožnilo pripomienkovať dokumenty EK a dávať návrhy na zlepšenie dôstojnosti života starších i na Slovensku.   Rok 2012, bol  rokom „Aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce“, zo záverov jednoznačne  vyplýva, že je nevyhnutné, aby starší aktívne prispievali k formovaniu politík na európskej a národnej úrovni. Mali by debatovať na národnej úrovni, hovoriť o vekovej diskriminácii, ktorá je na Slovensku pokladaná za jednu z vyšších.

Uvádzam tu len niektoré oblasti ktorým sme sa venovali v rámci medzinárodnej spolupráce s cieľom zlepšenia života starších, riešenia problémov, potrieb starších a na ktorých sme úzko spolupracovali s AGE , ako  aj EK.

Dôchodky : Starší žijú dlhšie, štáty čelia výzve ako zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. V roku 2010 EK zhromaždila názory ako zabezpečiť primerané a bezpečné dôchodky. EK navrhla opatrenia na európskej úrovni pre podporu a doplnenie vnútroštátnych dôchodkových reforiem. Hovorí o nízkych príjmoch starších o prijatí inštitútu minimálneho dôchodku. S Výborom pre sociálnu ochranu zverejnila správu o primeranosti dôchodkov 2010 – 2050.

Sociálne začlenenie a sociálna participácia : V roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 - bolo zapojené aj Fórum, boli pripravené opatrenia v boji proti chudobe. Konštatovali, že starší ľudia majú nízky príjem, zlý zdravotný stav, existuje diskriminácia na základe veku, pohlavia, nezamestnanosť, izolácia, zneužívanie a obmedzený prístup k službám.  ČŠ sa dohodli na spoločnom cieli, v znížení počtu ľudí žijúcich v chudobe a sociálnom vylúčení. Národné vlády tento cieľ mali povinnosť premietnuť aj do národných dokumentov.

AGE podporuje opatrenia na boj proti vekovej diskriminácii od zamestnávateľov, postupy zamerané na prepúšťanie 50 ročných, tých, ktorí znemožňujú dôchodcom pokračovať v zamestnaní. Zraniteľnosť starých spočíva v nedostatku finančných zdrojov.  V uznesení z roka 2010 sa hovorí o úlohe minimálneho príjmu v boji proti chudobe. EP uviedol zámer zaručiť minimálny príjem rámcovou smernicou. Pripraviť Dohodu o spoločnej definícii primeranosti a zavedení spoločných metód pri zavádzaní primeraných dôchodkov. AGE podporuje koncept rozpočtových štandardov pre starších ľudí a vytvorenie systému minimálneho príjmu pre staršie osoby, podporu zdravia a koordináciu národných zdravotných systémov. Podľa práva EÚ , opatrenia EU musia obsahovať ciele zlepšenia verejného zdravia, prevencie, a identifikáciu ohrozenia zdravia starších. ČŠ by mali uspokojiť vyšší dopyt po zdravotnej starostlivosti pre starších. EÚ podporuje štáty v úsilí o podporu zdravého starnutia a zlepšenia zdravia starších. Lepší zdravotný stav znamená vyššiu kvalitu života, viac nezávislosti, menej služieb a dlhšie byť aktívny.

Zneužívanie : V posledných rokoch zneužívanie seniorov nadobudlo väčší význam aj v diskusiách v EU. EK  bojuje proti zneužívaniu seniorov. EP podporil aktívnejšiu úlohu EU v tomto boji. Realizovalo sa viac medzinárodných projektov, do ktorých bolo zapojené i Fórum s cieľom vytvorenia nástrojov na zamedzenie týrania starších ľudí

Dostupnosť tovaru  a služieb : Európa starne, ale prostredie nie je k tomu prispôsobené . Je mnoho prekážok, ktoré bránia v prístupe k službám, tovarom a mnohým výrobkom. Odzrkadľuje sa to aj v nezabezpečení bezbariérovosti. Rok 2012 prispel k tomu, že toto bolo presadené aj do politickej agendy EK

Spotrebiteľské práva : Starší ľudia sa radia medzi najviac zraniteľných spotrebiteľov – hlavne pri používaní finančných produktov a služieb, neprimeraných zmluvných podmienok a dostupnosti. Trh pre rôzne služby a produkty musí odrážať potreby starších.

Finančné služby : Prístup k finančným službám je problematicky pre starších. EU podniká kroky na ochranu práv spotrebiteľov , vzdelávanie a prevenciu. Bola prijatá nová smernica na ochranu spotrebiteľa. Naša organizácia prispela v tejto oblasti tým, že na základe konkrétnych poznatkov sme predložili návrhy a podnety do európskej  ale i národnej legislatívy – bol prijatý zákon na ochranu proti nekalým praktikám.

Nevládne organizácie - V rámci EU sú veľmi dôležité nevládne organizácie, hoci nemôžu rozhodovať samostatne o politike, prispievajú do debaty svojimi informáciami, skúsenosťami a poznatkami o živote starších. Sú dôležitými partnermi pri tvorbe politík, príprave koncepcií na riešenie starnutia v Europe i členských štátoch. V rámci európskej siete je dôležitá preto, že AGE presadzuje víziu spoločnosti pre všetkých, kde každý bez rozdielu môže používať rovnosť práv a zapájať sa do života spoločnosti, podporuje zodpovedné starnutie, aktívne občianstvo, solidaritu medzi generáciami. Má záujem zmobilizovať čo najširší okruh starších k podpore vekovo prívetivejšej EU, riešiť závažné problémy vznikajúce v rámci starnúcej populácie a využíva podnety členských organizácii pri rokovaniach v EP

Prečo AGE? – Je to najvýznamnejšia organizácia, ktorá presadzuje záujmy starších v EU, zapája svojich členov do hodnotenia realizácie rôznych národných dokumentov, podporuje zapojenie sa do príprav národných reformných programov a strategických správ. Podnecuje k tomu, aby sme sa podieľali na tvorbe národných plánov a predkladali návrhy. Samozrejme je to získavanie mnohých cenných skúsenosti z práce iných subjektov a možnosť ich uplatnenia na národnej úrovni

Európsky parlament : Je európskou inštitúciou -zastupuje záujmy  občanov. Zohráva aktívnu úlohu pri tvorbe legislatívy a významne ovplyvňuje aj riešenie problematiky starnutia v EU a jej členských štátoch.  AGE pravidelne konzultuje s jednotlivými poslancami EP a jeho výbormi, navrhuje pripomienky k dokumentom EP. Umožňuje , aby členské organizácie starších, teda samotní seniori ovplyvňovali politiku EU a ich ciele.

Výbor pre sociálnu ochranu podporuje spoluprácu medzi ČŠ v rámci koordinácie sociálneho začlenenia, zdravotnej starostlivosti a postavenia dôchodcov, o kvalite sociálnych služieb.

Rada Európy je veľmi aktívna v ochrane ľudských práv a podpory riešenia sociálnych problémov, čo má veľký význam pre seniorov.

Ďalšie voľby do EP sa uskutočnia v tomto roku. Pre nás seniorov sú dôležité , aby sme sa aktívne podieľali  na tom, že budúci Európsky Parlament bude poznať naše potreby a bude navrhovať opatrenia . AGE a členské organizácie pripravujú manifesty v ktorých formulujeme názory na najväčšie problémy starších ľudí. Je dôležité, v budúcnosti viac spolupracovať  s poslancami EP, informovať ich o problémoch a potrebách staršej populácie, podnecovať ich k presadzovaniu vhodných a potrebných opatrení na zlepšenie kvality  života starších. Sme to my, ktorí môžeme ovplyvňovať svoju budúcnosť, svoje postavenie, presadzovanie našich práv a potrieb a aj preto, by sme nemali byť ľahostajní a mali by sme ísť k urnám, ktoré rozhodnú, kto nás bude zastupovať v EP.

 

Ľubica Gálisová – prezidentka Fóra pre pomoc starším a členka expertných skupín AGE

 

Aktívni seniori pre Európu: Sprievodca EU

Manifest

ASCE presentation introduction

Leták voľby do EP

Odpovede europoslancov

Aktívni seniori pre Európu (Stručný sprievodca)

Fotogaléria - záverečné stretnutie Brusel (ASCE)

                                                                                               

Projekt je spolufinancovaný z tohto programu / This project is cofunded by the programme