Medzinárodný rok  boja proti násiliu 

 

 

 

Pred dvadsiatimi rokmi bol vyhlásený Medzinárodný deň bez násilia. V tento deň si pripomíname snahu Martina Luthera Kinga bojovať proti rasovej diskriminácií a za ľudské práva.

 

O násilí na ženách a domácom násilí sa na Slovensku aktívne zvyšuje povedomie. Avšak o tom, že domáce násilie zažívajú aj seniori a nie vždy sa takéto násilie deje kvôli rodu obeti, sa hovorí menej ako by sa malo.

 

Fórum pre pomoc starším v roku 2014 uskutočnilo prieskum týrania a zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi, kde zistilo, že viac ako 80% opýtaných sa stretlo alebo počulo o násilí páchanom na senioroch. Až 46,41% opýtaných uviedlo, že k násiliu na senioroch dochádza v rodinách, vyše 30% uviedlo zdravotné služby a vyše 20% uviedlo zariadenia sociálnej starostlivosti. Podľa Mgr. Mariana Mesároša, výkonného riaditeľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) je násilie na senioroch rozšírené, no nie veľmi známe. „Hlavne v rodine si niekedy ľudia neuvedomujú, že svojou starostlivosťou o seniorov porušujú ich ľudské práva,“ uviedol Mesároš.

 

Násilie na senioroch môže mať rôzne podoby od fyzického, cez psychické a sociálne týranie. Medzi násilie sa však radí aj finančné zneužívanie, obmedzovanie kontaktu s okolím, či neposkytnutie stravy alebo tekutín.

 

SNSĽP si je vedomé potreby zvyšovania povedomia o právach seniorov a aj preto v spolupráci s Fórom pre pomoc starším realizuje výskum zameraný na životné podmienky seniorov, zisťovanie diskriminácie s ktorou sa stretávajú a porušovania ich práv . Výskum by mal byť zverejnený v priebehu tohto roka a webovej stránke SNSĽP.

 

Prieskum týrania a zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi uskutočneného Fórom pre pomoc starším môžete nájsť tu: http://www.forumseniorov.sk/