Medzinárodný deň starých rodičov

 

V októbri zažívajú starší ľudia predsa len viac prejavov úcty a pozornosti ako inokedy a 15. október je navyše Medzinárodným dňom starých rodičov. V praxi nášho občianskeho združenia sa však veľmi často stretávame s tým, že práve so staršími v rodinách zle zaobchádzajú ich najbližší – deti, vnuci. Preto sme sa rozhodli, že nastal čas hovoriť s mladými ľuďmi o tom, akí starší ľudia sú, aké majú problémy a potreby. Zamerali sme sa na vzťah generácie detí a starých rodičov. Pripravili sme prednášky a stretnutia v školách, aby sme sondovali ako vnímajú mladí starších, či vidia len ich nedostatky, alebo aj ich pozitívne stránky, či ich navštevujú.

 

Zaujímavé boli reakcie mladých ľudí. Niektorí sa vyjadrovali, že často navštevujú starých rodičov, iní hovorili, že starších vnímajú ako pomalých, že ich niekedy rozčuľujú, že si vyžadujú nadmernú pozornosť a snažia sa im diktovať ako majú žiť. Niektorí však hovorili, že sa od starých rodičov môžu veľa naučiť a že je pre nich sviatkom ak idú k babke, dedkovi. Oni im viac dovolia a majú na nich čas. Jeden mladý chlapec povedal, že ide k starým rodičom, keď potrebuje peniaze a oni mu vždy dajú nejaké to euro.

Uvedomme si, že starí rodičia zohrávajú veľkú úlohu v rodine. Mali by suplovať autoritu rodičov, avšak len počas ich neprítomnosti a dohliadnuť na dodržiavanie pravidiel výchovy.  Deti chodia k starým rodičom na návštevu väčšinou počas prázdnin. U nich nemajú toľko povinností ako doma. Starkí sa tešia z ich prítomnosti a splnia im všetko, čo im na očiach vidia. Starí rodičia prejavujú vnúčatám väčšiu lásku, často ich aj rozmaznávajú. Deťom sa to páči, aj babkina kuchyňa chutí mnohokrát viac ako mamina.

Vplyv starých rodičov na vnúčatá je však veľký. Môže mať priamy dosah dávaním rád a učením, niekedy je zas nepriamy vo forme napr. zmierňovania konfliktov medzi rodičmi a vnúčatami. Starí rodičia môžu byť tiež vzorom pre vnúčence.  A to by si mali aj starší uvedomovať, že môžu mať pozitívny vplyv na mladých ľudí, môžu ovplyvniť ich myslenie, upevňovať hodnoty života, že môžu zohrať v živote svojich vnúčat veľkú úlohu a to nielen poskytnutím nejakých drobných, ale hlavne dávať lásku a odovzdávať svoje životné skúsenosti. Mali by sa navzájom tolerovať.

  Veľmi ma zaujala  správa z Vatikánu, ktorú som si prečítala v tento deň a ktorá sa plne stotožňuje aj s poslaním a cieľmi našej organizácie. Svätý Otec sa osobitne stretol s dôchodcami v rámci Sviatku starých rodičov. Hovoril o ich dôležitej úlohe v cirkvi a spoločnosti, pretože predstavujú korene a pamäť národa. Sama by som to nevedela lepšie vystihnúť, preto ho citujem. Prihovoril sa im týmito slovami:

 

            „Cirkev hľadí na starších ľudí s láskou, uznaním a veľkou úctou. Oni sú dôležitou súčasťou kresťanskej komunity a spoločnosti. Predstavujú predovšetkým korene a pamäť národa. Vy ste dôležitou prítomnosťou, lebo vaša skúsenosť tvorí vzácny dar, nevyhnutný na to, aby sa hľadelo do budúcnosti s nádejou a zodpovednosťou. Vaša zrelosť a múdrosť, nazbierané rokmi, môžu pomôcť mladým, povzbudzujúc ich na ceste rastu a otvorenosti pre budúcnosť, v hľadaní ich cesty. Starí ľudia, vskutku svedčia o tom, že ani v tých najťažších skúškach, nikdy netreba stratiť dôveru v Boha a v lepšiu budúcnosť. Sú ako stromy, ktoré naďalej prinášajú ovocie: aj pod ťarchou rokov môžu originálnym spôsobom prispieť k spoločnosti bohatej na hodnoty a k potvrdeniu kultúry života.

         Koľkí starí rodičia sa starajú o vnúčatá, odovzdávajúc jednoducho tým najmenším skúsenosť života, duchovné a kultúrne hodnoty komunity a národa! Práve ľudia tzv. tretieho veku, ako ste vy, lepšie povedané my, lebo aj ja k nim patrím, sme povolaní pracovať na rozvoji kultúry života, svedčiac o tom, že každé obdobie života je Božím darom a má svoju krásu a svoju dôležitosť. Je dôležité podporovať vzťahy medzi generáciami. Budúcnosť národa si vyžaduje stretnutie medzi mladými a staršími. Mladí sú vitalitou národa na ceste a starší posilňujú túto vitalitu pamäťou a múdrosťou...“

 

Tieto slová Svätého otca  potvrdili správnosť aktivity, ktorú sme rozvinuli a utvrdili nás v tom, že robíme správnu vec. Je skutočne veľmi dôležité hovoriť s mladými o živote starších, o tom, že medzi nami žije mnoho úžasných starších ľudí, ktorí môžu byť príkladom a že je dôležité, aby generácie žili v súlade, aby hľadali k sebe cestu a navzájom sa obohacovali a spoločne prispeli ku kvalitnému a lepšiemu životu celej našej spoločnosti. Práve budovanie lepších vzťahov, vzájomných kontaktov môže zabrániť aj mnohým nežiaducim javom, ktoré vznikajú v rodinách. Veď niekedy by stačilo skutočne tak málo, len mať pochopenie, poznať problémy a potreby toho druhého a mať v srdci viac lásky. Nemôžeme hovoriť, že naša mládež je zlá, alebo, že starí ľudia sú nepotrební. Každá generácia má v spoločnosti svoje miesto a svoju úlohu a každý človek je veľmi dôležitý.

 

                                                                                                          Ľubica Gálisová