Detaily projektu

 

Názov projektu:              INCLUSage – Uvedenie sociálnej inklúzie starších cez miestne a národné verejné diskusie

 

Trvanie aktivít                         24 mesiacov

Dátum začatia aktivity            15.12.2008

Dátum ukončenia aktivity       15.12.2010

Partners:                                   Poľsko, Nemecko, Bulharsko, Slovensko, Česká republika, Fínsko, Írsko, Belgicko              

 

Správa o aktivitách                     Prezentácia Fórum                       Príručka

 

Krátke zhrnutie projektu a očakávaných výsledkov

Tento 2-ročný projekt bude mať za úlohu pomôcť národným partnerom v uskutočňovaní participačných diskusií na miestnej/národnej úrovni na tému rôznorodých aspektov sociálnej exklúzie, ktorej čelia starší ľudia a založiť efektívny permanentný proces konzultácií s relevantnými miestnymi a národnými tvorcami politiky.

Prípravné stretnutia budú zahrňovať účasť starších ľudí zažívajúcich chudobu a budú mať za úlohu zozbierať názory a postoje tejto cieľovej skupiny. Pre zaistenie procesu participácie, partneri budú využívať nástroje a metódy AGE/inc k aktívnemu zahrnutiu starších ľudí zažívajúcich chudobu a sociálnu exklúziu do debát. Niektorí partneri budú taktiež zbierať údaje o potrebách starších ľudí prostredníctvom prieskumov mapujúcich ich potreby.

 

Stretnutia na pozdvihnutie povedomia budú zahŕňať účasť NGOs, médiá, ďalších relevantných činiteľov a tvorcov politiky: verejných činiteľov zodpovedných za stratégie o sociálnej inklúzii a zástupcov národného parlamentu, zástupcov ministerstva sociálnych vecí a rodiny ako aj rady zaoberajúcej sa otázkou starnutia (prosím viďte zoznam činiteľov, ktorý nám poskytli národní partneri). Dôvodom týchto stretnutí bude najmä pozdvihnúť povedomie o potrebách starších ľudí najmä u tvorcov politiky a pomôcť im vyvinúť adekvátnu politickú odpoveď. Každý rok sú naplánované dve podujatia na pozdvihnutie povedomia: jarné podujatie by malo slúžiť k identifikovaniu potrieb/nedostatkov k ovplyvneniu národných stratégií a jesenné podujatie by malo podávať kritiku obsahu a realizáciu stratégií.

 

Ďalší činitelia (zaoberajúci sa sociálnymi domovmi, organizácie mladých, orgány vzdelávania, poskytovatelia dopravy) budú pozvaní na prípravné stretnutia a na stretnutia na pozdvihnutie povedomia pre uskutočnenie obsiahlych debát a pre zdôraznenie všetkých relevantných aspektov sociálnej exklúzie.

 

Na základe skúseností národných partnerov, AGE vyvinul smernice pre založenie efektívneho a permanentného procesu konzultácií, ktorý by potom mohol byť prenosný do ďalších NGOs iných členských štátov a mohol byť aplikovaný aj do ďalších dvoch odvetví OMC (dôchodky a dlhodobá zdravotná starostlivosť). Táto metodológia by mala pomôcť zaistiť, že postoje starších ľudí sa dostanú z miestnej úrovne až na úroveň národných tvorcov politiky.

 

Tlačové správy na stiahnutie:

 

Marec 2010       tu ...  

Január 2010       tu ...  

Február 2010     tu ...

December 2009 tu ...

Marec 2009       tu ...

Apríl 2009         tu ...

Máj 2009          tu ...

Máj 2009          tu ...

Máj 2009          tu ...