27.9.2016                         Ocenenie Európska cena

 

Október 2016      Medzinárodný deň starých rodičov

 

Január 2017              Spoločný projekt s Rádiom Lumen                      

 

4.4.2017              Medzinárodný rok boja proti násiliu

 

Apríl 2017                 Činnosť  Senior linky 2017 - 1. štvrťrok

 

 

 

 

 

 

3.1.2017                                                                                                                                                             Stretnutie s ministerkou spravodlivosti p. Luciou Žitňanskou. V rámci rokovania sme predstavili prácu našej organizácie. Informovali sme ju o vážnom probléme   zneužívania a týrania starších, poukázali sme na konkrétne prípady a neriešenie tejto problematiky hlavne domáceho násilia v praxi. Pani ministerka privítala našu iniciatívu a prisľúbila spoluprácu a prípravu novej legislatívy pre ochranu starších ako chránených osôb a ochrana pre domácim násilím. Na rokovaní sme sa dohodli, že budeme spolupracovať priamo s. Dr. Dobrovodským v tejto problematike. Môžeme konštatovať, že nás veľmi milo prekvapilo konštruktívne a promptné hľadanie riešení a tiež záujem o spolupráci s našou organizáciou.

19.1. - 20.1.2017                                                                                                                                                Na základe pozvania Ministerstva spravodlivosti sme sa zúčastnili odborného seminára v Omšení pri Trenčíne, kde sa rokovalo o rodinnej politike za prítomností sudcov a niektorých vybraných organizácií. Pani ministerka Žitňanská osobne privítala zástupcov Fóra a predstavila aj našu prácu s tým, že víta spoluprácu s našou organizáciou, ktorá má veľa skúseností z praxe o násilí páchanom na starších. V rámci seminára p. Gálisová Ľubica, prezidentka Fóra a pracovníčka Senior linky p. Flimelová Edita urobili prednášku pre sudcov o domácom násilí, v rámci ktorej poskytli dôležité informácie o páchanom domácom násilí na starších. Toto vyvolalo širokú a plodnú diskusiu . prítomní jednoznačne konštatovali, že tento problém je vážny. Aj oni majú poznatky, že sa nerieši, nakoľko nie je legislatíva, ktorá by tento problém riešila.

31.1.2017                                                                                                                                                              Sme sa zúčastnili novoročného stretnutia s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčakom na MZV v Bratislave

17.3.2017                                                                                                                                                          Rokovanie Rady vlády  pre seniorov – predložili sme informáciu o spolupráci Fóra pre pomoc starším s európskou sieťou AGE – Platform Europe v Bruseli a o našej participácii na príprave Dohovoru OSN o ochrane práv starších. Fórum bolo iniciatívne v príprave návrhu na Chartu ochrany práv starších, ktorá bola prijatá aj na základe našich podnetov.

17.3.2017                                                                                                                                                            Sa uskutočnilo pracovné rokovanie na Úrade kriminálnej polície Prezídia policajného zboru za účelom vytvorenia podmienok spolupráce v riešení problematiky domáceho násilia na starších. Naša organizácia bude predkladať podnety na riešenie a informovať o kontaktoch a podnetoch podaných na políciu v jednotlivých regiónoch a o riešení konkrétnych prípadov. Senior linka a Fórum sú partnermi v rámci tejto spolupráce, čo môže významne pomôcť v riešení konkrétnych prípadov páchania domáceho násilia na starších.

20.4.2017                                                                                                                                               Konzultácia a príprava na spoluprácu v rámci prípravy legislatívy na Ministerstve spravodlivosti SR, Bratislava – stretnutie p. JUDr. Dobrovodským, JUDr. Pirošíkovou

26.4.2017                                                                                                                                                    Rokovanie o spolupráci a postupoch v rámci prevencie kriminality na Ministerstve vnútra SR – s riaditeľom Kancelárie Ministra vnútra p. Jozefom Haľcinom

26.4.2017                                                                                                                                                        Stretnutie so zástupkyňou piár z Rádia Lumen a dohoda na spolupráci v rámci spoločného projektu o problematike násilia na starších. Dohodli sme sa na cieľoch a dopadoch projektu a čo by malo byť jeho výsledkom. Dohodli sme si spoločné aktivity, uverejňovanie v tlačovinách oboch subjektoch, spolupráca i s inými inštitúciami

23.3.2017                                                                                                                                                 Prednáška o násilí páchaného na starších, naše skúsenosti z praxe a potreba riešiť problematiku domáceho násilia pre študentov -  Právnickej fakulty a Univerzity tretieho veku na pôde Trnavskej univerzity.

3.5.2017                                                                                                                                                           Sme boli s kolegyňou na súdnom pojednávaní o týraní staršej pani vlastným synom. Je to prvý prípad, ktorý sme pomáhali riešiť a dostal sa až na súd. Týranie blízkej a zverenej osoby je trestným činom. Je to i morálny problém, ak vlastné dieťa týra svojho rodiča, vulgárne sa správa, ubližuje mu, zanedbáva starostlivosť. Akosi zabúdame, že rodičia nám dali všetko a mali by byť našou povinnosťou v starobe sa o rodičov postarať. Často sa stáva, že im nedávame lásku, neustále čakáme, že oni musia nám pomáhať. Nech sme veriaci, či neveriaci, ale Božie prikázania sú dôležité, máme milovať a ctiť si otca i matku, ktorí nám dali život.  Aj tento prípad svedčí o tom, že treba venovať väčšiu pozornosť ako žijú naši starší, či už naši rodičia, ale i blízki, susedia. My rozhodujeme o tom, aká bude naša spoločnosť, či bude viac nenávisti, alebo lásky, či si budeme vedieť pomáhať, alebo budeme sa nenávidieť a robiť si vzájomne zle. hovorí sa, čo zaseješ, to zožneš, snažme sa siať dobrotu, lásku, empatiu, úctu a verte, že sa to vráti aj nám. 

18.5.2017                                                                                                                                                       Účasť na Galavečere Orange v rámci oceňovania neziskových organizácii – naša organizácia bola tiež nominovaná za prácu v prospech ochrany starších a riešenie problému domáceho násilia

19.5.2017                                                                                                                                                                  Účasť na Biznis raňajkách – podujatie kresťanských podnikateľov a priaznivcov – prezentácia činnosti Fóra

19.5.2017                                                                                                                                                              Rokovanie na ministerstve spravodlivosti s JUDr. Pirošíkovou a dohoda spolupráce s Asociáciou neštátnych zdravotníckych zariadení – Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti SR za účelom vzájomnej komunikácie a spolupráce v oblasti zneužívania, zanedbávania starostlivosti a domáceho násilia. Konkrétne sme dohodli úzku spoluprácu s prezidentkou Emíliou Kováčovou z Nitry.

22.5.2017                                                                                                                                                        Opäť sme dosiahli v rámci našej činnosti významný úspech. V pondelok sme osobne riešili jeden vážny problém násilia na starších. Spoločne s pani Komisárkou pre zdravotne postihnutých Zuzanou Stavrovskou sme uskutočnili šetrenie jedného konkrétneho prípadu. Ešte v októbri minulého roku sme dostali podnet na podozrenie z týrania staršieho pána, ktorý je imobilný a je v hroznom stave. Po prešetrení na obecnom úrade, komunikáciou s navrhovateľmi, ako aj s ošetrujúcou lekárkou a tiež na základe poznatkov polície sme zistili, že tento pán je v ohrození života a je potrebný okamžitý zásah a riešenie. Starší pán spáva na chodbe, je úplne vylúčení rodinou, nemá žiadne kontakty s okolím, nechodí von, nevetrajú mu priestory, kde je. Je tam veľký neporiadok smrad, zanedbaná hygiena, starostlivosť, zrejme nepodávanie liekov, stravy. Starší pán nemá ako problém riešiť. Zasa je tam problém, že svoju nehnuteľnosť daroval synovi a ten, ani manželka sa o neho nestarajú. Prijali sme s pani Komisárkou návrhy na riešenie a prešetrenie tejto záležitosti. verím, že aj toto pomôže k tomu, aby sa tento problém začal na Slovensku riešiť. Všetky okolnosti a skutočnosti páchania násilia, zlého zaobchádzania a zanedbávanie starostlivosti sú vážnym problémom a ohrozuje život a dôstojnosť starších.  Je predpoklad ďalšej spolupráce a možnosť spoločne  riešiť problém násilia v rodinách, hlavne u osôb zdravotne postihnutých.

Máj 2017                                                                                                                                                               Máme veľmi veľa hovorov na našu bezplatnú Senior linku z rôznych kútov Slovenska. Ozývajú sa nám starší, rodinní príslušníci, ale aj susedia a blízki a upozorňujú na zlé zaobchádzanie, na neposkytovanie potrebnej pomoci, starostlivosti, aj na týranie a násilie. Náš tím sa pravidelne s každým prípadom podrobne zaoberá, robíme komplexný rozbor problému, jeho analýzu a snažíme sa vždy nájsť vhodné riešenie. V prípadoch, kde je podozrenie zo zlého zaobchádzania, týrania a násilia posielame podnet na políciu, samosprávu a príslušné inštitúcie. Je skutočne super, že naše kontakty a spolupráca s rôznymi subjektmi sa neustále rozširuje a tým je aj možnosť účinnejšie pomáhať a analyzovať celý problém a aj navrhovať riešenia. Tento problém je možné len v súčinnosti s rôznymi subjektmi. Aj preto spolupracujeme s Policajným prezídiom, ministerstvom vnútra, ministerstvom spravodlivosti, samosprávou, robíme prevenciu, školíme, poskytujeme konkrétnu pomoc, ale spracovávame aj potrebné návrhy a podnety na riešenia.
Touto našou prácou sa nám darí, že ľudia sa viac bránia a hľadajú pomoc, ale čo je dôležité, že mnohí aj takéto konania nahlasujú,  sú viac všímaví a  mnohým starkým, ktorí sú v anonymite bytov, domov tak poskytneme pomoc a riešime ich problém. Mnohým sme pomohli urobiť ich život dôstojnejším. Je veľa prípadov a sťažností i na starostlivosť v rôznych sociálnych a zdravotných zariadeniach. Je smutné, ak so staršími ľuďmi zaobchádzajú ako s nepotrebnými a nedostane starší potrebnú a adekvátnu starostlivosť. Je to však na nás všetkých, aby sme sa nebáli a upozorňovali, podávali podnety, aby sme predkladali dôkazy. Ak zostaneme ticho, ak si povieme nás sa to netýka, tak samozrejme nič nevyriešime. Aj preto, každý Váš podnet, pomôže zlepšiť život našich starých rodičov.

 

Relácie a spolupráca s médiami :

Fórum pre pomoc starším a Rádio Lumen pripravili spoločný projekt pravidelného cyklu relácií o problematike násilia a týrania starších. Cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o tejto problematike, poskytnúť informácie a pomoc obetiam násilia a tiež informácie ako a kde nájsť pomoc. 

27.1.2017                                                                                                                                                         Rádio Lumen, Banská Bystrica - relácia o problematike starších a práci v rámci  linky  + Workshop

2.2.2017                                                                                                                                                                  Rádio, televízia (RTV)Košice,  nahrávanie relácie o zneužívaní a násilí na starších

3.2.2017                                                                                                                                                          Rádio Lumen Banská Bystrica - repríza

7.2.2017                                                                                                                                                               RTV Košice – relácia                                                                                                                                              - spravodajská TV TA3-  informácie o exekúciach starších a vplyve na ich život

14.2.2017                                                                                                                                                             Natáčanie pre RTVS Bratislava o páchaní domáceho násilia

9.3.2017                                                                                                                                                         Rádio Regina -  relácia o zneužívaní rôznymi nekalými praktikami a tiež páchaní domáceho násilia na starších – hostia Ľubica Gálisová – prezidentka Fóra pre pomoc starším a riaditeľ kancelárie ministra vnútra Jozef Halcin

11.3.2017                                                                                                                                                  Vysielanie relácie na STV2 – poukázanie na konkrétne prípady zneužívania

29.3.2017                                                                                                                                                         Nočné dialógy – Slovenský rozhlas – osobný profil prezidentky Fóra pre pomoc starším a práci v ochrane práv tejto skupiny občanov.

31.3.2017                                                                                                                                                        Rádio Lumen Banská Bystrica UV HOVOR - špecial

28.4.2017                                                                                                                                                        Rádio Lumen Banská Bystrica – ÚV hovor – špecial – hostia Ľubica Gálisová a právnik Centra právnej pomoci z Banskej Bystrice  JUDr. ing. Michal Ševčík – diskusia o domácom násilí a dedičstve. Práve nedostatočná informovanosť o dedičskom konaní,  úprave darovacích zmluv a závetov sú najčastejšími príčinami páchania domáceho násilia na starších. Poskytnutie informácií ako postupovať pri darovaní svojho majetku a čo zakotviť v jednotlivých zmluvách pre ochranu starších pred páchaním násilia.

26.5.2017                                                                                                                                                    Vysielanie v Rádiu Lumen  v rámci spoločného projektu – Informácie o práci polície a spoluprác pri riešení problematiky násilia : Hostia Ľubica Gálisová – prezidentka Fóra pre pomoc starším a Mjr. JUDr. Luba Rehánková z Policajného zboru.

Aktivity Fóra pre pomoc starším